GIÁO DỤC KĨ NĂNG THAM VẤN NGHỀ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÔNG QUA DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

GIÁO DỤC KĨ NĂNG THAM VẤN NGHỀ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÔNG QUA DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NGUYỄN THỊ DUYÊN nguyenduyenspkt@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên
Tóm tắt: 
Bài viết bàn luận về vấn đề xây dựng những kĩ năng tham vấn nghề cần có của sinh viên Sư phạm Kĩ thuật. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra cách thức tích hợp nội dung tham vấn nghề vào dạy học các môn nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên kĩ thuật, thiết kế minh họa cho chủ đề cụ thể nhằm giáo dục kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên Sư phạm Kĩ thuật.
Từ khóa: 
Education
Vocational counselling skills
technical pedagogy
Tham khảo: 

[1] Jennifer M Kidd, (2006), Understanding career counselling theory, research and practice, Sage Publications.

[2] Norman C. Gysbers - Mary J. Heppner - Joseph A. Johnston, (2009), Career counseling: Contexts, processes, and techniques, American Counseling Association.

[3] Quyết định 126- CP của Hội đồng Chính phủ về Công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lí học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường, ngày 19 tháng 3 năm 1981.

[4] Chỉ thị 33/2003/ CT - BGDĐT về tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, ngày 23 tháng 7 năm 2003

[5] Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khóa 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngày 04 tháng 11năm 2013.

[6] Thông báo 3119/BGDĐT-GDCN V/v hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kĩ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, ngày 17 tháng 6 năm 2014.

Bài viết cùng số