NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

LỖ BÁ ĐẠI lobadai80@gamail.com Học viện Cảnh sát Nhân dân
NGUYỄN QUANG HÙNG hungnqh1964@gmail.com Học viện Cảnh sát Nhân dân
Tóm tắt: 
Dạy học ngoại ngữ theo hệ thống tín chỉ đã nâng cao được chất lượng học ngoại ngữ, làm thay đổi cơ bản mô hình đào tạo môn học này từ nhận thức của chủ thể và đối tượng dạy học đến phương pháp, chương trình dạy học, đề cương môn học, các điều kiện đảm bảo quá trình dạy học... và cũng đặt ra những khó khăn, bất cập cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân. Dạy - học ngoại ngữ theo hệ thống tín chỉ ở học viện dù vẫn phải hoàn thiện nhiều hơn nữa nhưng đã khắc phục được những khó khăn do đặc thù của đơn vị đào tạo lực lượng vũ trang, thay đổi căn bản về chất lượng ngoại ngữ, góp phần đưa Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trường trọng điểm của ngành Công an, tiến tới trở thành trường trọng điểm quốc gia.
Từ khóa: 
improvement
quality of foreign languages teaching - learning
credit system
People’s Police Academy
Tham khảo: 

[1] Trần Hồng Quang, (2015), Đề tài khoa học Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thực trạng và giải pháp, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

[2] Học viện Cảnh sát Nhân dân, (2015), Kỉ yếu hội nghị sơ kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

[3] Bộ Công an, (2009), Kế hoạch triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học công an nhân dân, Kế hoạch số 149/KH-BCA-X11 ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an

[4] Bộ Công an, (2009), Hệ thống tín chỉ và khả năng áp dụng trong giáo dục đại học công an nhân dân, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Cục Đào tạo - Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[6] Cary J.Trexler, Hệ thống tín chỉ tại các trường đại học Hoa Kì: Lịch sử phát triển, định nghĩa và cơ chế hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 6, năm 2008.

[7] Học viện Cảnh sát Nhân dân, (2010), Kế hoạch tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Kế hoạch số 81/KH-T32-QLĐT, ngày 13/01/2010 của Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

[8] Thủ tướng Chính phủ, (2005), Nghị quyết Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết cùng số