VẤN ĐỀ LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ CỐT CÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

VẤN ĐỀ LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ CỐT CÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

THÁI VĂN THÀNH thaivanthanhdhv@yahoo.com Trường Đại học Vinh
HOÀNG SỸ HÙNG hoangsyhung@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Hiện nay, trước bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề đặt ra cho các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi Việt Nam phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong công cuộc đổi mới đó, việc đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là vấn đề cần được quan tâm. Bài viết đề cập đến việc lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ quản lí cốt cán trường phổ thông Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, tác giả bài viết phân tích rõ về: Sự cần thiết phải lựa chọn cán bộ quản lí cốt cán tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông; Mục tiêu, nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lí phổ thông cốt cán; Các tiêu chí và quy trình lựa chọn cán bộ quản lí phổ thông cốt cán tham gia hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lí phổ thông.
Từ khóa: 
Selection
fostering
managers
key managers
general schools
Tham khảo: 

[1] WEF, (2016), The Future of JobsEmployment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution Executive Summary.

[2] Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., Kohl, H., (2016), Holistic approach for human resource management in Industry 4.0. 6th CLF - 6th CIRP Conference on Learning Factories. Procedia CIRP 54 ( 2016 ) 1 - 6. Available online at www.sciencedirect.com

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2014), Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

[5] WEF(World Economic Forum), (2017), Preparing for Fourth Industrial Revolution Requires Deeper Commitments to Education.

[6] Từ điển tiếng Việt, (2005), NXB Đà Nẵng.

[7] Nguyễn Lộc (chủ biên), Mạc Văn Trang, Nguyễn Công Giáp, (2009), Cơ sở lí luận quản lí trong tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Đào Duy Anh, (2003), Từ điển Hán Việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[9] Hồ Chí Minh (toàn tập), (1998), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án ETEP, (2016), Các tài liệu phục vụ Dự án.

[11] Chính phủ, (2015), Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[12] Thái Văn Thành, (2017), Quản lí nhà trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay, NXB Đại học Vinh

[13] WEF, (2015), New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology, World Economic Forum.

Bài viết cùng số