ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

LÝ QUỐC HUY lyquochuybk@gmail.com Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy
NGUYỄN THỊ NHUNG nguyennhung90vn@gmail.com Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy
Tóm tắt: 
Đổi mới phương pháp giảng dạy là một bộ phận quan trọng trong các hoạt động sư phạm của giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy các môn lí luận chính trị nói riêng. Hoạt động này gắn chặt với quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa Mác - Lênin và Khoa học xã hội nhân văn ở các học viện, nhà trường công an nhân dân. Các học viện, các trường công an nhân dân cần quan tâm đúng mức tới việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu các môn lí luận chính trị. Bởi công an nhân dân là lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa càng phải được trang bị sâu rộng lí luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: 
renewal
teaching method
political theory courses
People's Security institutes and schools
international integration
Tham khảo: 

[1] C. Mác và Ph. Ăngghen, (1995), Toàn tập, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[4] Học viện Chính trị Công an nhân dân - Học viện Chính trị Bộ Quốc Phòng, (2017), Kỉ yếu Hội thảo khoa học quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong giảng dạy các môn lí luận chính trị, Hà Nội.

[5] Nguyễn Văn Lai, (2016), Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Kỉ yếu khoa học Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân 40 năm xây dựng và phát triển

Bài viết cùng số