XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC THEO TIẾP CẬN AUN

XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC THEO TIẾP CẬN AUN

LÊ THÁI HƯNG hunglethai82@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
PHẠM THỊ ÁNH PHƯỢNG phuongktdhnn@gmail.com Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tóm tắt: 
Giá trị của hoạt động kiểm tra đánh giá chịu ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức hoạt động dạy - học, kiến thức của người học, người dạy, cán bộ quản lí về hoạt động kiểm tra đánh giá. Bài viết đưa ra kết quả về việc xây dựng công cụ đo lường mức độ đáp ứng hoạt động kiểm tra, đánh giá của sinh viên theo tiếp cận AUN. Công cụ khảo sát bao gồm 38 câu hỏi trên 05 nhóm nhân tố đã được sử dụng để khảo sát 355 sinh viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Dữ liệu khảo sát được phân tích bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy và mô hình Rasch. Kết quả phân tích EFA đã chỉ ra các nhân tố có mối tương quan với nhau và ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng hoạt động kiểm tra, đánh giá. Kết quả nghiên cứu được sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo về hoạt động kiểm tra, đánh giá và cùng với các nguồn dữ liệu thứ cấp khác giúp đánh giá được thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá của một chương trình đào tạo
Từ khóa: 
Toolkit
Testing and evaluation
students
the AUN approach
Tham khảo: 

[1] Alexander W Astin and others, (1993), Principles of good practice for assessing student learning, Leadership Abstracts.

[2] Henry Braun and others, (2006), Using Assessment to improve education in developing nations, improving education through assessment , innovation , and evaluation.

[3] P. O. Aamodlt and E Hovdhaugen, (2008), Assessing higher education learning outcomes as a result of institutional and individual characteristics, Outcomes of Higher Education: Quality Relevance and Impact.

[4] Hyla Winters, (2008), Assessment in higher education: A case study on assessment of student learning in three states

[5] Pirls Methods and P R Ocedures-instr Ument Development, (2011), Field test analysis of background questionnaire scale items, Methods and procedures in TIMSS and PIRLS 2011, p. 1-3

[6] Uche O Ohia, D Ph and A Florida, (2011), A model for effectively assessing student learning outcomes

[7] English Linguistics and others, (2012), Executive summary of the Self-assessment Report (SAR)

[8] AUN-QA, (2015), Guide to AUN-QA Assessment at programme level version 3.0, p. 1-136.

[9] Trường Đại học Cần Thơ, (2014), Tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA.

Bài viết cùng số