NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON Ở VIỆT NAM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON Ở VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH mytrinhdhv@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (so sánh chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non của Việt Nam với các nước phát triển trên thế giới và đang phát triển trong khu vực), xác định những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
Từ khóa: 
quality
training system
fostering
preschool teachers
preschool education
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2015 (dự thảo).

[2] Chương trình Nghị sự 2030, Liên Hiệp quốc, Các mục tiêu phát triển bền vững.

[3] Nguyễn Thị Mỹ Trinh, (2017), Báo cáo phân tích Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng về giáo dục mầm non ở Việt Nam.

[4] Teacher Education in China, Current Situation & Related Issues, Dr. Tingjie YU, Zhejiang Normal University

[5] Malaysia Early Childhood Care and Education (ECCE) programmes Compiled by: UNESCO International Bureau of Education (IBE) Geneva, Switzerland, (2006).

[6] Nirmala Rao and Emma Pearson, (2015), Policies and Strategies to Enhance the Quality of Early Childhood Educators Jin Sun .

Bài viết cùng số