MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ

NGUYỄN THỊ THU MAI nguyenthumai@gmail.com Viện Đại học Mở Hà Nội
NGUYỄN THỊ THANH THỦY thuynguyenthanh89@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Những biến đổi không ngừng của đời sống xã hội trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế đã có những tác động mạnh mẽ đến việc giáo dục con cái của các gia đình ở nông thôn Việt Nam. Sự quan tâm của các bậc cha mẹ ở nông thôn trong việc giáo dục đạo đức, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ và định hướng học hành cũng như đầu tư cho con cái phát triển được thực hiện gắn kết nhiều hơn với mục tiêu việc làm và thu nhập. Kết quả nghiên cứu về thực trạng giáo dục gia đình trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế được thực hiện tại khu vực nông thôn thuộc các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Ngãi, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, các thành viên trong gia đình, cộng đồng cần nêu cao ý thức và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục gia đình và tham gia giáo dục cùng nhà trường hướng tới cải thiện chất lượng và kết quả giáo dục cho thế hệ tương lai.
Từ khóa: 
family education
rural area
economic transition
Tham khảo: 

[1] Trần Thị Thái Hà - Nguyễn Thị Thu Mai - Nguyễn Văn Chiến, (2012), Một số vấn đề về giáo dục gia đình Việt Nam trong bối cảnh đổi mới, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Thực tại và tương lai gia đình trong thế giới hội nhập, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[2] Trần Thị Thái Hà (chủ biên), (2016), Giáo dục của các hộ gia đình nông thôn hiện nay - Thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội

[3] Jonathan Guryan - Erik Hurst - Melissa Kearney, (2008), Parental Education and Parental Time with Children, Journal of Economic Perspectives, Volume 22, Number 3, Pages 23-46.

Bài viết cùng số