THE CURRENT STATUS OF THE LEADERSHIP AND MANAGEMENT COMPETENCE OF MANAGEMENT STAFF AT PROVINCIAL POLITICAL SCHOOLS IN THE NORTH CENTRAL AREA

THE CURRENT STATUS OF THE LEADERSHIP AND MANAGEMENT COMPETENCE OF MANAGEMENT STAFF AT PROVINCIAL POLITICAL SCHOOLS IN THE NORTH CENTRAL AREA

LUONG TRONG THANH thanhctth1970@gmail.com Political school, Thanh Hoa province
Summary: 
The article explores the current status of the leadership and management competence of management staff at provincial political schools in the North Central area, and then proposes solutions to develop this team to meet the requirements of renewing and improving the quality of the staff’s overall training and retraining program. According to the author, the issue of developing managers at provincial political school is a very important factor, having decisive impact on quality of training, fostering and developing staff at these schools
Keywords: 
leadership competence
management competence
management staff
political schools
the North Central area
Refers: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2008), Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 3/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[2] Đỗ Minh Cương, (2009), Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

[3] Nguyễn Mạnh Hải, (2015), Phát triển đội ngũ giảng viên trường chính trị các tỉnh miền núi phía bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục lí luận chính trị, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Trịnh Cư - Nguyễn Duy Hùng - Lê Văn Yên, (2009), Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung Quốc, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

[5] John C.Maxwell, (2013), Để trở thành nhà lãnh đạo quần chúng xuất sắc (Bản dịch), NXB Thế giới.

Articles in Issue