SELECTING AND FOSTERING KEY MANAGERS AT VIETNAMESE GENERAL SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION

SELECTING AND FOSTERING KEY MANAGERS AT VIETNAMESE GENERAL SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION

THAI VAN THANH thaivanthanhdhv@yahoo.com Vinh University
HOANG SY HUNG hoangsyhung@gmail.com Vinh University
Summary: 
At present, in the context of globalization and development of the 4.0 industrial revolution, the requirement of improving quality of human resources is an issue for all countries, including Vietnam. In order to meet the increasing demand for human resources in the context of industrialization, modernization and international integration, we need to fundamentally and comprehensively reform our education and training. In this renewal process, the renewal of training and fostering for teachers and educational administrators is a matter of concern. The article discusses about the selection and retraining of key managers at Vietnamese general schools in the context of the 4.0 industrial revolution. Accordingly, the author analyzes clearly: the need to select key managers to participate in fostering school managers; Objectives and contents of the fostering program; Criteria and procedures for selection of key managers to participate in this training.
Keywords: 
Selection
fostering
managers
key managers
general schools
Refers: 

[1] WEF, (2016), The Future of JobsEmployment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution Executive Summary.

[2] Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., Kohl, H., (2016), Holistic approach for human resource management in Industry 4.0. 6th CLF - 6th CIRP Conference on Learning Factories. Procedia CIRP 54 ( 2016 ) 1 - 6. Available online at www.sciencedirect.com

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2014), Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

[5] WEF(World Economic Forum), (2017), Preparing for Fourth Industrial Revolution Requires Deeper Commitments to Education.

[6] Từ điển tiếng Việt, (2005), NXB Đà Nẵng.

[7] Nguyễn Lộc (chủ biên), Mạc Văn Trang, Nguyễn Công Giáp, (2009), Cơ sở lí luận quản lí trong tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Đào Duy Anh, (2003), Từ điển Hán Việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[9] Hồ Chí Minh (toàn tập), (1998), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án ETEP, (2016), Các tài liệu phục vụ Dự án.

[11] Chính phủ, (2015), Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[12] Thái Văn Thành, (2017), Quản lí nhà trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay, NXB Đại học Vinh

[13] WEF, (2015), New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology, World Economic Forum.

Articles in Issue