IMPROVING THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING - LEARNING TOWARDS CREDIT SYSTEM AT PEOPLE’S POLICE ACADEMY

IMPROVING THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING - LEARNING TOWARDS CREDIT SYSTEM AT PEOPLE’S POLICE ACADEMY

LO BA DAI lobadai80@gamail.com People’s Police Academy
NGUYEN QUANG HUNG hungnqh1964@gmail.com People’s Police Academy
Summary: 
Teaching foreign languages towards the credit system has improved the quality of learning foreign languages, fundamentally changed the model of training this subject from subject’s perception and teaching object to teaching methods, curricula, subject outline, conditions to ensure the teaching process ... and also set out difficulties and inadequacies that need to be addressed to meet the requirements of renewing and improving the quality of education and training of the People’s Police Academy. Teaching - learning foreign languages towards the credit system still needs to improve although it has overcome difficulties due to characteristics of the army training units, radical changes in the quality of foreign languages will contribute to the People's Police Academy becoming a priority academy in Public Security sector, moving to become a priority academy at national level.
Keywords: 
improvement
quality of foreign languages teaching - learning
credit system
People’s Police Academy
Refers: 

[1] Trần Hồng Quang, (2015), Đề tài khoa học Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thực trạng và giải pháp, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

[2] Học viện Cảnh sát Nhân dân, (2015), Kỉ yếu hội nghị sơ kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

[3] Bộ Công an, (2009), Kế hoạch triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học công an nhân dân, Kế hoạch số 149/KH-BCA-X11 ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an

[4] Bộ Công an, (2009), Hệ thống tín chỉ và khả năng áp dụng trong giáo dục đại học công an nhân dân, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Cục Đào tạo - Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[6] Cary J.Trexler, Hệ thống tín chỉ tại các trường đại học Hoa Kì: Lịch sử phát triển, định nghĩa và cơ chế hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 6, năm 2008.

[7] Học viện Cảnh sát Nhân dân, (2010), Kế hoạch tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Kế hoạch số 81/KH-T32-QLĐT, ngày 13/01/2010 của Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

[8] Thủ tướng Chính phủ, (2005), Nghị quyết Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Articles in Issue