QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐỒNG TÂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH LÀ CƠ SỞ ĐỂ TIẾP CẬN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐỒNG TÂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH LÀ CƠ SỞ ĐỂ TIẾP CẬN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

HÀ VĂN DŨNG hvdung.tcgd@moet.edu.vn Tạp chí Giáo dục
Tóm tắt: 
Để đạt được mục tiêu giáo dục phổ thông, việc xây dựng chương trình và tổ chức dạy học cần tuân thủ theo những quan điểm nhất định. Chương trình sinh học phổ thông hiện hành cũng như chương trình môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình tổng thể) được xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều quan điểm khác nhau, trong đó có quan điểm phát triển đồng tâm. Đề cập đến vấn đề này, bài viết trình bày: Khái quát về quan điểm phát triển đồng tâm; Xây dựng và phát triển chương trình môn học theo quan điểm phát triển đồng tâm; Phân tích nội dung chương trình sinh học phổ thông hiện hành theo hướng làm bộc lộ quan điểm phát triển đồng tâm, từ đó đưa ra một số gợi ý trong xây dựng và tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo quan điểm phát triển đồng tâm.
Từ khóa: 
Spiral
spiral development viewpoint
general curriculum
Biology
natural science
lower secondary education
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể) thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2017.

[3] Hoàng Phê (chủ biên), (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[4] M.M. Rôdentan, (1962), Nguyên lí logic biện chứng, NXB Sự thật

[5] John A. Dent, Ronald M. Harden, (2001), A practical guide for medical teachers. Chapter 2: Planning a Curriculum, Edinburgh London New York Philadelphia St Louis Sydney Toronto 2001

[6] Jerome S. Bruner, (1977), The Process of Education, Harvard University Press, Cambridge, London, England.

[7] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2003), Lí luận dạy học Sinh học, phần đại cương (tái bản lần thứ tư), NXB Giáo dục, Hà Nội.

Bài viết cùng số