SPIRAL DEVELOPMENT VIEWPOINT IN THE CURRENT BIOLOGY GENERAL CURRICULUM IS A BASIS TO ACCESS TO NATURAL SCIENCE CURRICULUM AT LOWER SECONDARY EDUCATION IN THE NEW GENERAL CURRICULUM

SPIRAL DEVELOPMENT VIEWPOINT IN THE CURRENT BIOLOGY GENERAL CURRICULUM IS A BASIS TO ACCESS TO NATURAL SCIENCE CURRICULUM AT LOWER SECONDARY EDUCATION IN THE NEW GENERAL CURRICULUM

HA VAN DUNG hvdung.tcgd@moet.edu.vn Journal of Education
Summary: 
To achieve the goal of general education, the development of curriculum and teaching organization should be in line with certain viewpoints. The current general curriculum of Biology and the Natural Science at Lower Secondary education in the new general curriculum (the overall curriculum) was developed on the basis of integrating many different viewpoints, including spiral one. Referring to this issue, the paper presents: Overview of spiral development viewpoint; set up and develop the subject curriculum from spiral development viewpoint; Analysis of contents of the current Biology curriculum towards expressing spiral development viewpoint, then giving some suggestions in the development and teaching organization in Natural science at lower secondary education in the new general curriculum towards spiral development viewpoint
Keywords: 
Spiral
spiral development viewpoint
general curriculum
Biology
natural science
lower secondary education
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể) thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2017.

[3] Hoàng Phê (chủ biên), (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[4] M.M. Rôdentan, (1962), Nguyên lí logic biện chứng, NXB Sự thật

[5] John A. Dent, Ronald M. Harden, (2001), A practical guide for medical teachers. Chapter 2: Planning a Curriculum, Edinburgh London New York Philadelphia St Louis Sydney Toronto 2001

[6] Jerome S. Bruner, (1977), The Process of Education, Harvard University Press, Cambridge, London, England.

[7] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2003), Lí luận dạy học Sinh học, phần đại cương (tái bản lần thứ tư), NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue