USING SIMILAR FEATURES AMONG MATHS EXERCISES TO FOSTER STUDENTS’ DOING MATHS COMPETENCE IN TEACHING MATHS AT HIGH SCHOOLS

USING SIMILAR FEATURES AMONG MATHS EXERCISES TO FOSTER STUDENTS’ DOING MATHS COMPETENCE IN TEACHING MATHS AT HIGH SCHOOLS

PHAN ANH TAI phananhtai@sgu.edu.vn Saigon University
Summary: 
In teaching Mathematics at high school, one of doing Maths activities is to associate that exercise with a similar one with given solution to find out the answer. The article refers ways to recognize the similarity among Maths exercises in several forms at high school curriculum in order to organize solving activities. To find ways to do these exercises, students have to realize similar exercise, including 3 types: exercise with similar features; exercise with similar structure; exercise with implicit similar signals. Thereby, students’ competence to do Maths exercise will be improved when being fostered in teaching Maths at high schools.
Keywords: 
Similarity
competence to do Maths exercise
students
high schools
Refers: 

[1] G. Polya (Hoàng Chúng, Lê Đình Phi, Nguyễn Hữu Chương, Hà Sĩ Hồ dịch), (2010), Toán học và những suy luận có lí, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Bùi Phương Uyên, (2016), Suy luận tương tự trong dạy học môn Toán trung học phổ thông: Nghiên cứu trường hợp Phương pháp tọa độ trong không gian, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

[3] Nguyễn Phú Lộc, (2010), Dạy học hiệu quả môn Giải tích trong trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Bá Kim, (2006), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm.

[5] Bùi Văn Nghị, (2009), Vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học môn Toán ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

[6] Đoàn Quỳnh (tổng chủ biên) - Văn Như Cương (chủ biên) - Phạm Khắc Ban - Tạ Mân, (2007), Hình học nâng cao 11, NXB Giáo dục.

[7] Đào Tam, (2004), Phương pháp dạy học hình học ở trường trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

Articles in Issue