DEVELOPING STUDENTS’ COOPERATION COMPETENCE THROUGH TEACHING INTEGRATED INTERDISCIPLINARY THEMES IN TEACHING CHEMISTRY AT HIGH SCHOOLS

DEVELOPING STUDENTS’ COOPERATION COMPETENCE THROUGH TEACHING INTEGRATED INTERDISCIPLINARY THEMES IN TEACHING CHEMISTRY AT HIGH SCHOOLS

VU THI THU HOAI vuthuhoaih@yahoo.com.vn VNU University of Education
Summary: 
Integrated teaching has become an inevitable trend in the world today as well as in Vietnam. Integrated teaching comes from concept of learning process, contributes to shaping students’ abilities and qualities, anticipating what is needed for students, contributing to learning process in future or integrating into working life. This article proposed a process with 5 steps to develop students’ cooperation competence through building, organizing teaching with integrated interdisciplinary themes at high schools.
Keywords: 
integrated teaching
integrated interdisciplinary themes
cooperation competence
Refers: 

[1] Xavier- Rogiers, (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường,. Đào Trọng Quang dịch, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Vũ Thị Thu Hoài - Nguyễn Thị Kim Ngân, (2016), Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học phần phi kim - Hóa học 10 Trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, V.61, số 6A.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Dạy học tích hợp liên môn, Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Tài liệu tập huấn (lưu hành nội bộ).

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Articles in Issue