RESEARCHING STUDENTS’ SELF-LEARNING ACTIVITY IN PEDAGOGICAL BIOLOGY MAJOR TOWARDS CREDIT - BASED TRAINING AT QUANG BINH UNIVERSITY

RESEARCHING STUDENTS’ SELF-LEARNING ACTIVITY IN PEDAGOGICAL BIOLOGY MAJOR TOWARDS CREDIT - BASED TRAINING AT QUANG BINH UNIVERSITY

LE KHANH VU khanhvudhsp@gmail.com Quang Binh University
LE THI THU PHUONG lephuong.qbvn@gmail.com Quang Binh University
Summary: 
Credit-based-training is a method of learner-centred approach; students can be active in preparing and managing their own appropriate learning conditions and capability. Findings from survey of applying self-learning activities towards credit-based training of students in pedagogical Biology major at Quang Binh University showed that: a positive change in the student's before and after application of appropriate self-study methods helped them better grasp of knowledge and more effective learning. Measures to guide students to make good self-learning activities is a critical requirement for trainers in the process of renewing learning-teaching at current university so as to stimulate them to complete task of learning and raising awareness, their role in fostering self-study skill. To achieve this, there must be change and close cooperation from students, lecturers and universities.
Keywords: 
Self-learning activity
credit-based training
students
pedagogical Biology major
Refers: 

[1] Đào Ngọc Cảnh - Huỳnh Văn Đà, (2012), Nâng cao tính chủ động của sinh viên - Giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

[2] Đoàn Thị Ngọc Trang, (2010), Thực trạng sinh viên áp dụng phương pháp tự học theo học chế tín chỉ tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

[3] Phan Thúy Vân, (2011), Một số vấn đề trong việc hướng dẫn sinh viên tự học tự nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

[4] Hoàng Văn Vân, (2010), Phương thức đào tạo theo tín chỉ, bản chất, hàm ý cho việc dạy - học cho phương pháp đào tạo ở bậc Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Articles in Issue