MANUFACTURING AND USING SET OF LABORATORY EQUIPMENT IN TEACHING "MECHANICAL WAVE" CHAPTER IN PHYSICS GRADE 12

MANUFACTURING AND USING SET OF LABORATORY EQUIPMENT IN TEACHING "MECHANICAL WAVE" CHAPTER IN PHYSICS GRADE 12

LE VAN VINH levinh47aly.bs@gmail.com Vinh University
Summary: 
"Mechanical wave" chapter in Physics grade 12 is very important, as the basis for building concepts of "Electricity fluctuations" and "Light" chapters. However, the usage of experiments to teach this chapter faced many difficulties in visualizing the features and phenomena of the mechanical wave. To improve this problem, we have researched and created a new set of laboratory equipment that integrated all qualitative and quantitative laboratory tests. Experiment set makes students eager to learn, master knowledge and apply knowledge to practical life in innovative and flexible ways. At the same time, teachers improved efficiency, diversified teaching forms, contributed to improving teaching quality in Physics in particular, and education quality in general.
Keywords: 
Physics
laboratory equipment
teaching
Refers: 

[1] Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên) - Vũ Quang (Chủ biên) - Nguyễn Thượng Chung - Tô Giang - Trần Chí Minh - Ngô Quốc Quýnh, Vật lí 12.

[2] Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên) - Vũ Thanh Khiết (Chủ biên) - Nguyễn Đức Điệp - Nguyễn Đức Thâm - Phạm Đình Thiết - Vũ Đình Túy - Phạm Quý Tư, Vật lí 12 (Nâng cao).

[3] Dương Xuân Quý, (2011), Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm thực tập theo hướng phát triển hoạt động học tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học chương Dao động cơ ở lớp 11 trường trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tài liệu tập huấn về phát triển năng lực học sinh (Tài liệu lưu hành nội bộ)

[5] Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm Xuân Quế, (2004), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

[6] Hà Duyên Tùng, (2014), Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học các kiến thức về từ trường ở lớp 11 trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue