APPLYING MODEL OF EXPERIENCE LEARNING INTO TEACHING SOCIAL-NATURAL TEACHING METHOD COURSE AT BA RIA - VUNG TAU TEACHER TRAINING COLLEGE

APPLYING MODEL OF EXPERIENCE LEARNING INTO TEACHING SOCIAL-NATURAL TEACHING METHOD COURSE AT BA RIA - VUNG TAU TEACHER TRAINING COLLEGE

LE THI TRUNG letrungsp@gmail.com Ba Ria - Vung Tau Teacher Training College
Summary: 
The Vietnamese education is on the way to renew textbook and curriculum towards developing learners’ competence. Developing the teaching competence for pedagogical students is one of key tasks at colleges of education, contributing to the comprehensive and fundamental renewal of education - training. Model of learning experience help students to develop working skills such as team work, document research, report presentation, sharing ideas, form and train professional capacity. Thereby, colleges of education will apply this model into teaching to improve the effectiveness of training to train active teachers, to meet the social requirements.
Keywords: 
Experience learning
teaching method
social nature
teacher’s training
Refers: 

[1] Trần Bá Hoành, (2006), Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Đặng Thành Hưng, (2002), Dạy học hiện đại - Lí luận - Biện pháp kĩ thuật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Đặng Thành Hưng, (2005), Tương tác và hoạt động thầy trò trên lớp học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[4] Phan Trọng Ngọ, (2002), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Giáo dục

[5] Tổng cục Dạy nghề, (2004), Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học - Đào tạo mở rộng, Dự án GDKT&DN, Hà Nội.

[6] Tổng cục Dạy nghề, (2010), Tài liệu hướng dẫn khóa đào tạo giáo viên dạy nghề theo năng lực thực hiện - TTC, Hà Nội.

Articles in Issue