PROCESS TO DEVELOP LECTURERS’ TEACHING COMPETENCE

PROCESS TO DEVELOP LECTURERS’ TEACHING COMPETENCE

TRINH THUY GIANG trinhthuygiang159@gmail.com Hanoi National University of Education
Summary: 
The paper presents development process of lecturers’ teaching competence, includes: 1/ Overview of lecturers’ teaching competence and its development; 2/ Lecturers’ learning process at the university as students; 3/ Lecturers’ teaching process at the university; 4/ Impact factors on developing lecturers’ teaching competence; 5 / Solutions to develop lecturers’ teaching competence. According to the author, lecturers’ teaching competence was a component of pedagogical competence. The development of lecturers’ teaching competence at the higher education institutions should be conducted regularly and continuously. That's not only lecturers’ job and responsibility, but also an important task of the higher education establishments in the current context of higher education reform in Vietnam
Keywords: 
competence
competence development
Teaching competence
lecturers
university
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2005), Đề án đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020, Hà Nội

[2] Luật Giáo dục Đại học (2012).

[3] Phạm Minh Hạc, (2001), Tâm lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier, (2014), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Vũ Xuân Hùng, (2012), Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, NXB Lao động Xã hội.

[6] Nguyễn Hữu Lam, Phát triển năng lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng, trong điều kiện toàn cầu hóa và bùng nổ tri thức, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, http:// www.Cemd. Ueh.edu.vn

[7] Lê Thị Phương Nam, Hoàng Văn Lợi, (2010), Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010 - 2015, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Hà Nội.

[8] Nguyễn Văn Đồng, (2007), Tâm lí học phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Trần Khánh Đức, (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.

[10] Phạm Minh Hạc, Đặng Bá Lãm, Nghiêm Đình Vỳ, (2002), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[11] Phạm Thành Nghị, (2008), Tâm lí học sư phạm Đại học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[12] Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức, (1997), Lí luận dạy học đại học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue