UNIVERSITY COUNCIL IN TERMS OF UNIVERSITY GOVERNANCE AT VIETNAMESE UNIVERSITIES FROM ENTERPRISE PERSPECTIVE

UNIVERSITY COUNCIL IN TERMS OF UNIVERSITY GOVERNANCE AT VIETNAMESE UNIVERSITIES FROM ENTERPRISE PERSPECTIVE

PHAM THI LY lypham63@gmail.com Nguyen Tat Thanh University
Summary: 
University council is a central issue of university governance reform in Vietnam, as it is regarded as an important mechanism to balance its autonomy and accountability. University Council is an organization, being responsible for deciding university’s activity direction, mobilizing and monitoring usage of university resources. This provision was applied to both public and private universities. The article presented university Council at Vietnamese universities from enterprise perspective. The author focuses on analyzing: an overview of university Council in Vietnam; its issue towards enterprise viewpoint
Keywords: 
University council
university governance
university
enterprise
Refers: 

[1] Martin Hayden và cộng sự, (2012), Quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Dự án Giáo dục đại học 2.

[2] . Lâm Quang Thiệp, (2012), Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở nước ta, In trong Báo cáo Thường niên giáo dục Việt Nam, trang 402-422. (Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Hữu Châu chủ biên), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Charkham J., (1994), Keeping Good Company: A Sudy of Corporate Governance in Five Countries, Oxford: Oxford University Press.

[4] Morten Huse, (2007), Board, Governance and Value Creation. Cambridge University Press, UK.

[5] Kochan T., (2003), Restoring Trust in American Corporation: Addressing the Root Cause, Journal of Management and Governance, 7: 223-31.

[6] Blair, (1995), Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty First Century, Washington: Brooking Institute.

[7] Grandori A. (2004), Introduction: Reframing Corporate Governance Behavioral Assumption, Governance Mechanism, Institutiona Dynamics, In A. Grandori (eds). Corporate Governance and Firm Organisation. Oxford: Oxford University Press.

[8] Kaufman A and E. Englander, (2005), A Team Production Model of Corporate Governance, Academy of Management Executive 19(3): 9-22.

[9] Caroline và cộng sự (Claudia Kelly, Robert Stark, Richard Zhu), (2016), Can They Make a Leap?, Truy cập ngày 14.10.2016 tại www.spencerstuart.com.

[10] Phạm Phụ, (2011), Hội đồng trường: một áp lực đối với trường đại học, In trong Về Khuôn mặt mới của giáo dục đại học Việt Nam, Tập 2, trang 33-37, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[11] Lê Viết Khuyến, (2016), Các hình thức sở hữu và cơ cấu Hội đồng trường/Hội đồng quản trị cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, NXB Thông tin và Truyền thông, tr.117-124.

[12] Nguyễn Huy Vị và Lê Bạt Sơn, (2016), Thành lập Hội đồng trường, bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới để hội nhập thế giới của giáo dục đại học Việt Nam. Tự chủ Đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, NXB Thông tin và Truyền thông, tr. 289.

[13] . Bùi Quang Tuyến & Võ Đăng Bình, (2016), Về tự chủ đại học - phân tích quan hệ giữa quyền sở hữu và hiệu quả quản lí trong các trường đại học tư thục. Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dụcđại học, NXB Thông tin và Truyền thông, tr.204.

Articles in Issue