Thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Hồng Lam lthlam@vnua.edu.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết sử dụng phiếu điều tra dạng bán cấu trúc để tìm hiểu thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp của 160 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở các phương diện: Loại hình các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thời gian dành cho các hoạt động tiêu biểu mỗi ngày, kĩ năng quản lí thời gian, nguyên nhân sinh viên chọn các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ảnh hưởng của chúng tới kết quả học tập, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm để sinh viên quản lí thời gian tốt hơn, biết lựa chọn và cân đối các hoạt động ngoài giờ lên lớp để dành thời gian cho việc học tập.
Từ khóa: 
After-school activities
academic performance
time management skills
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Thu An - Nguyễn Thị Ngọc Thứ - Đinh Thị Kiều Oanh - Nguyễn Văn Thành, (2016), Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm I, II Trường Đại học Kĩ thuật Công nghệ Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, số 46, Đại học Cần Thơ

[2] Nguyễn Quyên Chinh, (2012), Thực trạng quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[3] Phạm Văn Cường, (2013), Thực trạng nhu cầu sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Giáo dục, số 304.

[4] Đỗ Thu Hà, (2010), Nghiên cứu việc sử dụng quỹ thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[5] Đặng Vũ Hoạt, (2001), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội

[6] Harvard Business School, (2014), Quản lí thời gian, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết cùng số