THE CURRENT STATUS OF AFTER-SCHOOL ACTIVITIES OF STUDENTS MAJORING IN ENGLISH LANGUAGE AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

THE CURRENT STATUS OF AFTER-SCHOOL ACTIVITIES OF STUDENTS MAJORING IN ENGLISH LANGUAGE AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Le Thi Hong Lam lthlam@vnua.edu.vn Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam
Summary: 
This study uses semi-structured questionnaires to find out the actual status of extra-curricular activities of 160 English Language major students at Vietnam National University of Agriculture in various aspects, namely: types of activities, time spent on typical activities each day, time management skills, the cause of the implementation, their impact on academic performance, thereby making recommendations for students to manage time as well as outof-class activities in order to save time for learning.
Keywords: 
After-school activities
academic performance
time management skills
Refers: 

[1] Nguyễn Thị Thu An - Nguyễn Thị Ngọc Thứ - Đinh Thị Kiều Oanh - Nguyễn Văn Thành, (2016), Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm I, II Trường Đại học Kĩ thuật Công nghệ Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, số 46, Đại học Cần Thơ

[2] Nguyễn Quyên Chinh, (2012), Thực trạng quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[3] Phạm Văn Cường, (2013), Thực trạng nhu cầu sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Giáo dục, số 304.

[4] Đỗ Thu Hà, (2010), Nghiên cứu việc sử dụng quỹ thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[5] Đặng Vũ Hoạt, (2001), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội

[6] Harvard Business School, (2014), Quản lí thời gian, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Articles in Issue