Số 8, tháng 08 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Nghiên cứu các công cụ đo lường học tập tự định hướng
Đặng Thị Thanh Thủy,
1-7
2 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên
Nguyễn Việt Phương,
8-14
3 Vận dụng một số điểm mới về kinh tế trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam
Phạm Thị Linh*,
Vũ Việt Phương,
15-19
4 Giá trị văn hóa và biến đổi giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay
Trần Thị Yên*,
Hà Đức Đà,
20-27
5 Tiêu chí và quy trình xây dựng chủ đề tích hợp STEM (iSTEM) trong dạy học ở trường trung học phổ thông
Phạm Thị Phú,
Lê Thịnh,
28-32
6 Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông
Nguyễn Trọng Đức,
33-37
7 Đề xuất phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản thông tin trên cơ sở xác định chuẩn đọc hiểu văn bản thông tin của học sinh trung học phổ thông trong môn Ngữ văn
Phùng Thị Vân An,
38-43
8 Thực trạng cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Nam Định trong giai đoạn thực thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Phạm Thị Hồng Thắm,
44-49
9 Xây dựng hồ sơ học tập sử dụng trong đánh giá học sinh tiểu học
Trần Dương Quốc Hòa,
50-56
10 Phát triển năng lực khoa học thông qua tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội
Phạm Việt Quỳnh*,
Nguyễn Thị Ngọc Linh,
Trần Thanh Duyên,
57-61
11 Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Tây Đô
Phạm Phương Tâm*,
Bùi Thị Mùi,
Nguyễn Tấn Phát,
62-69
12 Thực trạng văn hóa nhà trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An
Phan Trọng Đông,
Vương Hồng Hạnh*,
70-75
13 Mối quan hệ giữa các thành tố trong hoạt động phối hợp giáo dục đạo đức học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở: Nghiên cứu tại thành phố Thủ Đức
Dư Thống Nhất*,
Nguyễn Thị Mỹ Lệ,
76-80

Tạp chí khác