Xây dựng hồ sơ học tập sử dụng trong đánh giá học sinh tiểu học

Xây dựng hồ sơ học tập sử dụng trong đánh giá học sinh tiểu học

Trần Dương Quốc Hòa hoatdq@dnpu.edu.vn Trường Đại học Đồng Nai Số 4, Lê Quý Đôn, Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đánh giá qua hồ sơ học tập là một phương pháp đánh giá cho phép học sinh được tham gia tích cực vào toàn bộ quá trình đánh giá, phát huy khả năng tự đánh giá trong các hoạt động học tập. Tiến trình đánh giá theo phương pháp này bao gồm hai giai đoạn là xây dựng và đánh giá, trong đó xây dựng hồ sơ học tập được xem là giai đoạn trọng tâm. Bài viết làm rõ quy trình xây dựng hồ sơ học tập sử dụng trong đánh giá học sinh tiểu học. Một minh họa cụ thể về việc xây dựng hồ sơ học tập để đánh giá sự tiến bộ của học sinh tiểu học cũng đã được thực hiện như là một mẫu tham khảo cho giáo viên tiểu học khi áp dụng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập trong quá trình dạy học
Từ khóa: 
Portfolio
assessment and learning
Primary School Students
Tham khảo: 

[1] Bryant, S. L., & Timmins, A. A, (2002), Portfolio assessment: Instructional guide (2nd Ed.), Hong Kong: Hong Kong Institute of Education

[2] Birgin, O., & Baki, A, (2007), The use of portfolio to assess student’s performance, Journal of Turkish Science Education, 4(2), p.75–90.

[3] Cain, M., Edwards-Henry, A.-M., & Rampersad, J, (2005), Developing portfolios for integrating teaching, learning and assessment, The University of the West Indies: Multimedia Production Centre.

[4] Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. S., Zamora, J., Malick, S., Morley, D., Pollard, D., Ashcroft, T., Popovic, C., & Sayers, J, (2009), The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: A Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review, Medical Teacher, 31(4), p.282–298.

[5] Butler, P, (2006), A review of the literature on portfolios and electronic portfolios, ECDF EPortfolio Project, p.1–23

Bài viết cùng số