Thực trạng văn hóa nhà trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An

Thực trạng văn hóa nhà trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An

Phan Trọng Đông dongpt@nghean.edu.vn Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 3 Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Vương Hồng Hạnh* hanhvh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Văn hóa nhà trường đóng vai trò quan trọng việc phát triển bền vững của các nhà trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục như hiện nay. Với cấp Trung học phổ thông nói riêng, phát triển văn hóa nhà trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng văn hóa nhà trường cấp Trung học phổ thông của tỉnh Nghệ An. Nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Thông tin được thu thập thông qua phiếu hỏi và phỏng vấn sâu đối với 2.085 cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, văn hóa nhà trường trung học phổ thông của tỉnh Nghệ An vẫn còn một số hạn chế nhất định.
Từ khóa: 
School culture
cultural values
high school
education renewal
Tham khảo: 

[1] Peterson, K.D, (2002), Positive or negative, Journal of Staff Development.

[2] Snowden, P.E., Gorton, R.A, (1998), School leadership and administration: Important concepts, case studies, and simulation (5th ed.), New York: McGraw-Hill.

[3] Hampden-Turner, C, (1990), Creating Corporate Culture: From Discord to Harmony, MassachusettsUSA, Addison-Wesley Publishing Company

[4] Phạm Minh Hạc, (2009), Giáo dục giá trị xây dựng văn hoá học đường, Kỉ yếu hội thảo Văn hoá học đường - Lí luận và thực tiễn, Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.7-16.

[5] Phạm Thị Minh Hạnh, (2009), Văn hoá học đường: quan niệm, vai trò, bản chất và một số yếu tố cơ bản, Kỉ yếu hội thảo “Văn hoá học đường - Lí luận và thực tiễn”, Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam

[6] Thái Duy Tuyên, (2009), Tìm hiểu tư tưởng văn hoá học đường của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Kỉ yếu hội thảo Văn hoá học đường - Lí luận và thực tiễn, Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.17 - 32.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (25/01/2017), Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa học đường.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/5/2019), Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

Bài viết cùng số