Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Tây Đô

Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Tây Đô

Phạm Phương Tâm* pptam@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Bùi Thị Mùi btmui@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Nguyễn Tấn Phát nguyentanphat@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết từ phân tích và có những những nhận định, đánh giá về thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Tây Đô, từ đó đề ra 6 biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Tây Đô, đó là: 1) Xây dựng khung năng lực cho đội ngũ giảng viên; 2) Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; 3) Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ; 4) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên; 5) Xây dựng môi trường phát triển; 6) Kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ giảng viên.
Từ khóa: 
development
Teachers
Tay Do College
current situation
solutions.
Tham khảo: 

[1] Từ điển Giáo dục (2002), NXB Bách khoa, Hà Nội

[2] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật số: 43/2019/QH14), Hà Nội.

[3] Nguyễn Đình Bắc, (2018), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội

[4] Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017.

[5] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (15/6/2018), Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp.

[6] Phạm Minh Giản, (2003), Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Phạm Phương Tâm, (2016), Quản lí đào tạo từ xa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[8] Phạm Phương Tâm, (2021), Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Nghiên cứu trường hợp giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo dục, Hà Nội.

[9] Trường Cao đẳng Tây Đô, (12/11/2020), Đề án phát triển nhà trường, Quyết định số 79/CĐ.

[10] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

Bài viết cùng số