Nghiên cứu các công cụ đo lường học tập tự định hướng

Nghiên cứu các công cụ đo lường học tập tự định hướng

Đặng Thị Thanh Thủy thuydang.cen@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các công cụ đo lường về học tập tự định hướng thông qua phân tích các nghiên cứu về công cụ đo lường học tập tự định hướng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có một số công cụ đo lường đáng chú ý như: 1) Nhóm công cụ đo lường mức độ sẵn sàng học tập tự định hướng; 2) Thang đo trách nhiệm cá nhân trong tự định hướng học tập; 3) Thang đo nhận thức học tập tự định hướng; 4) Thang đo kĩ năng học tập tự định hướng; 5) Thang đo tự đánh giá về học tập tự định hướng. Trong số các thang đo này, nổi bật nhất là thang đo mức độ sẵn sàng học tập tự định hướng của Guglielmino (1977) và bản phát triển bởi các tác giả Fisher và cộng sự (2001). Thang đo này dự đoán mức độ mà người học tự đánh giá các kĩ năng và thái độ liên quan đến việc học tập tự định hướng, được đánh giá là thích hợp cho bậc đại học và những người đã hoàn thành trung học. Bên cạnh đó, thang đo cũng có thể đo được mối quan hệ giữa học tập tự định hướng và các biến số khác, đồng thời có thể đánh giá nhận thức của người học về sự sẵn sàng học tập tự định hướng. Trên cơ sở kết quả phân tích, một số gợi ý về đo lường và đánh giá học tập tự định hướng trong bối cảnh Việt Nam cũng được đề cập trong bài viết này. Các kết quả nghiên cứu được kì vọng sẽ góp phần bổ sung vào cơ sở lí luận đo lường, đánh giá về học tập tự định hướng của Việt Nam.
Từ khóa: 
self-directed learning
Assessment
measurement instrument
measurement scale.
Tham khảo: 

[1] Tri, T. M., Hong, B. V., & Xuan, V. T, (2016), Solutions to improve students’ scientific research capacity based on self-directed learning models, HNUE Journal of Science, 61, p.28-36

[2] Guglielmino, L. M, (2013), The case for promoting selfdirected learning in formal educational institutions, SA-eDUC, 10(2), p.1-18.

[3] Fisher, M., King, J., & Tague, G, (2001), Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education, Nurse education today, 21(7), p.516-525.

[4] Knowles, M. S, (1975), Self-directed learning: A guide for learners and teachers, Association Press.

[5] Klunklin, A., Viseskul, N., Sripusanapan, A., & Turale, S, (2010), Readiness for self‐directed learning among nursing students in Thailand, Nursing health sciences, 12(2), p.177-181.

[6] Yuan, H. B., Williams, B. A., Fang, J. B., & Pang, D, (2012), Chinese baccalaureate nursing students’ readiness for self-directed learning, Nurse education today, 32(4), p.427-431.

[7] Prabjanee, D., & Inthachot, M, (2013), Self-directed learning readiness of college students in Thailand, Journal of Educational Research Innovation, 2(1), p.1- 11.

[8] Tri, T. M., Xuan, V. T., & Hong, B. V., (2017), Approach to self-directed learning in technical teaching at the HCMC University of Technology and Education in the context of international integration, Journal of Education, 417, p.51-54.

[9] Thủy, Đ. T. T., (2021), Các khái niệm học tập tự định hướng trong giáo dục đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, 17(48), p.7-12.

[10] Guglielmino, L. M, (1977), Development of the selfdirected learning readiness scale, Doctoral Dissertation, University of Georgia, Georgia

[11] Oddi, L. F, (1986), Development and validation of an instrument to identify self-directed continuing learners, Adult Education Quarterly, 36(2), p.97-107

[12] Pilling-Cormick, J, (1996), Development of the self-directed learning perception scale, Doctoral Dissertation, University of Toronto, Toron

[13] Brockett, R. G - Hiemstra, R, (1991), Self-direction in adult learning: Perspectives on theory, research and practice, Routledge.

[14] Brockett, R. G, (1985), The relationship between selfdirected learning readiness and life satisfaction among older adults, Adult Education Quarterly, 35(4), p.210- 219.

[15] Long, H. B - Redding, T. R, (1991), Self-Directed Learning Dissertation Abstracts 1966-1991 [Doctoral Dissertation, McCarter Hall, University of Oklahoma, Norman, OK 73037], Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education.

[16] Hoban, J. D., Lawson, S. R., Mazmanian, P. E., Best, A. M., & Seibel, H. R, (2005), The self‐directed learning readiness scale: A factor analysis study, Medical Education, 39(4), p.370-3

[17] Shankar, R., Bajracharya, O., Jha, N., Gurung, S., Ansari, S., & Thapa, H, (2011), Change in medical students’ readiness for selfdirected learning after a partially problembased learning first year curriculum at the KIST medical college in Lalitpur, Nepal, Education for Health, 24(2), p.1-10.

[18] Field, L, (1989), An investigation into the structure, validity, and reliability of Guglielmino’s Self-Directed Learning Readiness Scale, Adult Education Quarterly, 39(3), p.125-139.

[19] Ayyildiz, Y., & Tarhan, L., (2015), Development of the self-directed learning skills scale, International Journal of Lifelong Education, 34(6), p.663-6

[20] Six, J. E, (1989), The generality of the underlying dimensions of the Oddi Continuing Learning Inventory, Adult Education Quarterly, 40(1), p.43-51.

[21] Landers, K. W, (1989), The Oddi Continuous Learning Inventory: An alternate measure of self-direction in learning, Doctoral Dissertation, Syracuse University, Syracuse.

[22] Stockdale, S. L, (2003), Development of an instrument to measure self-directedness, Doctoral Dissertation, University of Tennesse, Tennesse.

[23] Brockett, R. G., & Hiemstra, R, (2018), Self-direction in adult learning: Perspectives on theory, research, and practice, Routledge

[24] Candy, P. C, (1991), Self-Direction for Lifelong Learning. A Comprehensive Guide to Theory and Practice, Jossey-Bass.

[25] Van, N. T. C, (2014), Implement self-directed teaching in teacher training and retraining to meet the requirements of differentiated teaching, The Vietnam Journal of Education, 350, p.21-23.

[26] Quốc hội, (04/11/2013), Nghị quyết số 29/NQ-TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bài viết cùng số