Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông

Nguyễn Trọng Đức ducnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường là một nhiệm vụ bắt buộc với các trường phổ thông nhất là khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thông qua một số kết quả nghiên cứu, tác giả giới thiệu quan niệm về kế hoạch, kế hoạch giáo dục của nhà trường, đặc điểm của kế hoạch giáo dục, một số loại kế hoạch, cấu trúc của một bản kế hoạch, gợi ý về quy trình và những lưu ý khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông.
Từ khóa: 
plan
school’ s education plan
program
planning process
Tham khảo: 

[1] Ngô Thắng Lợi, (2009), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[2] Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2019), Nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2019.

[3] Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2020), Nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2020.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2), (2014), Năng lực quản lí và phát triển Chương trình Giáo dục ở trung học phổ thông.

[5] ] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 5512/BGDĐTGDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 2345/BGDĐTGDTH, ngày 7 tháng 6 năm 2021 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học.

[8] Nguyễn Đức Chính, (2014), Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường, Tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục

[9] Xây dựng kế hoạch trong nhà trường phổ thông, http:// www.iemh.edu.vn/.

Bài viết cùng số