Giá trị văn hóa và biến đổi giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay

Giá trị văn hóa và biến đổi giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay

Trần Thị Yên* yentt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hà Đức Đà dahd@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội Việt Nam là nguồn nội lực quan trọng để phát triển đất nước. Nguồn nội lực này cần được hình thành, nuôi dưỡng, phát triển từ sớm từ trong gia đình, cộng đồng, nhà trường và mỗi con người. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng giá trị văn hóa, sự biến đổi giá trị văn hóa ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp giáo dục giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội cho học sinh phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: 
cultural values
cultural value change
high school students
Tham khảo: 

[1] Ngô Đức Thịnh, (2010), Bảo tồn, làm giầu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[2] Hồ Sĩ Quý, (2018), Mấy vấn đề về hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay, Khoa học Xã hội Việt Nam, số 10

[3] Trần Ngọc Thêm, (2016), Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai, NXB Văn hóa - Văn

[4] Trần Quốc Toản, (2018), Về hệ giá trị con người, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị xã hội, Trang thông tin điện tử, Hội đồng Lí luận Trung ương.

[5] Nguyễn Như Ý, (2010), Đại Từ điển tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Nguyễn Hồng Thuận, (12/2021), Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông trong giai đoạn mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[7] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2013), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, mã số B2012-37-07 NV

[8] Lê Thanh Bình (2019), Hệ giá trị văn hóa Việt Nam và các tiêu chí phù hợp trong giai đoạn mới, Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ươn

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình môn Giáo dục Công dân

[10] Phạm Duy Đức, (2018), Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội đồng Lí luận Trung ương

[11] Hiến pháp năm 2013

Bài viết cùng số