Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên

Nguyễn Việt Phương phuongnv.vinhuni@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển chuyên môn nghiệp vụ là hành trình dài lâu và không ngừng nghỉ của nhà giáo. Thông qua hoạt động phát triển nghề nghiệp, giáo viên có cơ hội cải thiện kĩ năng, kiến thức liên quan tới hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Bài viết trình bày một số vấn đề lí thuyết liên quan tới phát triển nghề nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia phát triển nghề nghiệp của giáo viên. 102 giáo viên trung học phổ thông đã tham gia khảo sát. Kết quả chỉ ra rằng, có 6 yếu tố tác động tới sự tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông bao gồm: Nội dung phát triển nghề nghiệp, cộng đồng học tập, nhận thức của giáo viên, thời gian, chi phí, quản lí và lãnh đạo.
Tham khảo: 

[1] Bayar A, (2013), Factors affecting teachers’ participation in professional development activities in Turkey, Doctor of Philosophy, Faculty of the Graduate School, University of Missouri.

[2] Bayar A, (2014), The Components of Effective Professional Development Activities in terms of Teachers’ Perspective, International Journal of Educational Sciences, số 6(2), tr. 319-327.

[3] Bayindir N, (2009), Teachers’ perception levels of activities directed towards professional progre

[4] Becker E. A. - Gibson C. C, (1998), Fishbein and Ajzen’s theory of reasoned action: Accurate prediction of behavioral intentions for enrolling in distance education courses, Adult Education Quarterly, số 49(1), tr. 43-55.

[5] Cohen L. - Manion L. - Keith M., (2003), Research Methods in Education,London, Routle

[6] Darkenwald G. G. - Merriam S. B., (1982), Adult education: Foundations of practice,New York, NY, Harper and Row

[7] Darling-Hammond L., (2015), The flat world and education,New York, Teachers College Press

[8] Easton L. B. (2008), From professional development to professional learning, Phi Delta Kappa, số 89(10), tr. 755-761.

[9] Fishbein M. - Ajzen I., (1975), Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research,Reading, MA, Addison-Wesley.

[10] Fraenkel J. R. - Wallen N. E., (2003), How to design and evaluate research in education, 5th edNew York, McCraw-Hill.

[11] Heppner P. P. - Heppner M. J., (2004), Writing and publishing your thesis, dissertation & research,Belmont, CA, Brooks/Cole-Thompson Learning.

[12] Hodkinson H. - Hodkinson P. (2005), Improving school teachers’ workplace learning, Research Papers in Education, số 20(2), tr. 109-131.

[13] Kwakman K., (2002), Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities, Teaching and Teacher Education, số 19, tr. 149-170.

[14] Kwakman K., (2003), Factors affecting teachers’ participation in professional activities, Teaching and Teacher Education, số 19, tr. 149-170.

[15] Lavrakas P. J., (2008), Systematic Sampling in Encyclopedia of Survey Research Methods, SAGE Publishing.

Bài viết cùng số