Số 21, tháng 09 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Tiếp cận khái niệm Triết lí giáo dục đại học
Nguyễn Huy Vị,
1-6
2 Mô hình đảm bảo chất lượng cho các trường đại học ngoài công lập
Đào Thị Hòa,
Đặng Ứng Vận,
7-12
3 Quản lí phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0
Trần Quốc Trung ,
13-17
4 Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực sinh viên các trường đại học ngoài công lập
Đặng Bá Lãm,
Nguyễn Thế Thắng,
Đỗ Minh Thư,
Nguyễn Xuân An,
18-22
5 Ý nghĩa và tiếp cận trong phát triển năng lực hội nhập cho sinh viên sư phạm
Nguyễn Minh Quang,
23-28
6 Quán triệt và vận dụng sáng tạo triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Nguyễn Duy Linh,
29-33
7 Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm trong đổi mới giáo dục hiện nay
Nguyễn Thanh Thủy,
34-38
8 Thực trạng năng lực cảm xúc - xã hội của lứa tuổi vị thành niên
Trần Thị Tú Anh,
Đinh Thị Hồng Vân,
Nguyễn Phước Cát Tường,
Đậu Minh Long,
39-43
9 Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học
Nguyễn Thị Hạnh,
44-48
10 Mô hình tổ chức dạy kiểu bài lí thuyết trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhằm phát triển năng lực người học
Dương Quang Ngọc,
Đỗ Thu Hà,
Đặng Thị Thu Huệ,
49-54
11 Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Vật lí trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực cho học sinh
Nguyễn Thị Nhị,
Bùi Ngọc Nhân,
55-58
12 Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Vật lí thông qua mô hình B-learning
Trần Quỳnh,
59-64
13 So sánh nội dung và yêu cầu cần đạt của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên năm 2018 với Chương trình môn Hoá học cấp Trung học cơ sở năm 2006
Phạm Thị Bích Đào,
Nguyễn Thị Thanh,
65-70
14 Xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng phát triển năng lực vận dụng nội dung Hóa học để giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần Kim loại, Hóa học 12
Cao Thị Thặng,
Vũ Minh Tuân,
71-75
15 Phát triển năng lực kĩ thuật cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông
Lê Quang Dũng,
76-80
16 Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Giáo dục Công dân cấp Trung học cơ sở (Chương trình Giáo dục phổ thông mới)
Nguyễn Thị Việt Hà,
81-86
17 Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học
Nguyễn Tuyết Nga,
Nguyễn Hồng Liên,
87-92
18 Mức độ phù hợp của việc làm với chuyên ngành đào tạo của sinh viên khoa Xã hội học Trường Đại học Công đoàn sau khi tốt nghiệp
Cù Thị Thanh Thúy ,
93-97
19 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Như Thúy,
Nguyễn Ngọc Hùng,
98-103
20 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội
Phí Công Minh,
104-109
21 Chương trình, sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp Tiểu học của Pháp và yếu tố lịch sử, văn hóa được thể hiện qua các bài học
Phan Thị Hương Giang,
Hồ Thị Hương,
Trần Bích Hằng,
116-120