Quy trình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Lê Thị Luận luanlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 

Cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục mầm non là một trong các điều kiện để thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non. Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là một việc làm quan trọng và cần thiết. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất là các quy định về diện tích đất/diện tích phòng/nhóm và quy cách đối với các cơ sở vật chất khác nhau trong khuôn viên và các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu bên trong các phòng/lớp của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đó đảm bảo điều kiện cho việc vận hành cơ sở giáo dục mầm non độc lập, nhằm thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Bài viết sử dụng phương pháp hồi cứu tư liệu và phương pháp nghiên cứu lí luận nhằm đề xuất quy trình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất từ việc phân tích bối cảnh của việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất; Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn; Thẩm định tiêu chuẩn tiêu chuẩn; Công bố tiêu chuẩn; Xuất bản và phát hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Từ khóa: 
cơ sở vật chất
tiêu chuẩn cơ sở vật chất
nhóm trẻ
lớp mẫu giáo độc lập.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thống kê năm học 2019 - 2020; Báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/6/2018), Thông tư 06/ VBHN- BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2021), Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT).

[4] Đặng Quốc Bảo, (2009), Quản lí cơ sở vật chất và phương tiện kĩ thuật giáo dục.

[5] Đặng Thu Thủy, (2016), Quản trị cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục.

[6] https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_trinh

[7] https://masterskills.org/

[8] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (29/6/2006), Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật (Số 68/2006/QH11).

[9] Tiêu chuẩn quốc gia -tcvn 1-1:2015, xây dựng tiêu chuần - phần 1: quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Development of standards - Part 1: Procedures for developing national standards.

[10] Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, (18/11/2021), Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

[11] http://www.isovietnam.com.vn/tu-van-quan-ly-doanh- nghiep/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc-iso/71-xay-dung-tieu- chuan-co-so-nhu-the-nao.html.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2021), Thông tư số 49/2021-TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Bài viết cùng số