Thực trạng hoạt động dạy học trực tuyến và quản lí hoạt động này cho học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thực trạng hoạt động dạy học trực tuyến và quản lí hoạt động này cho học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Đỗ Hồng Cường dhcuong@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Việt Quỳnh* pvquynh@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã buộc nền giáo dục trên thế giới cũng như tại Việt Nam phải chuyển hoạt động dạy học sang phương pháp trực tuyến. Dạy học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến ở mọi cấp học và được công nhận là phương pháp học thiết yếu bên cạnh phương pháp học truyền thống (trực tiếp trên lớp) tiến tới kỉ nguyên số trong giáo dục. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học trực tuyến của học sinh lớp 5 cũng như công tác quản lí hoạt động dạy học trực tuyến của học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Dạy học trực tuyến không phải là phương thức tình thế mà trong thời gian đại dịch, do đó kết quả nghiên cứu còn có ý nghĩa rút ra những kinh nghiệm cho việc triển khai phương thức này trong tương lai.

Từ khóa: 
dạy học trực tuyến
quản lí
hoạt động dạy học
học sinh
trường tiểu học.
Tham khảo: 

[1] McConnell, T. J., Parker, J. M., Eberhardt, J., Koehler, M. J., & Lundeberg, M. A, (2013), Virtual professional learning communities: Teachers’ perceptions of virtual versus face-to-face professional development, Journal of science education and technology, 22(3), 267-277.

[2] Lai, C., Shum, M., & Tian, Y, (2016), Enhancing learners’ self-directed use of technology for language learning: the effectiveness of an online training platform, Computer Assisted Language Learning, 29(1), 40-60.

[3] Mulig, L., & Rhame, S, (2012), Time requyrements in an online teaching environment: How to be more effective and efficient in teaching online, Journal of Accounting and Finance, 12(4), 101-109.

[4] Orleans, A. V, (2010), Enhancing teacher competence through online training, The Asia-Pacific Education Researcher, 19(3), 371-386.

[5] Rosenberg M.J, (2001), E-learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw- Hill.

[6] Phó Đức Hoà, Ngô Quang Sơn, (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số