THE PROCESS OF DEVELOPING THE INFRASTRUCTURE STANDARDS FOR INDEPENDENT CHILDREN GROUPS AND KINDERGARTEN CLASSES

THE PROCESS OF DEVELOPING THE INFRASTRUCTURE STANDARDS FOR INDEPENDENT CHILDREN GROUPS AND KINDERGARTEN CLASSES

Le Thi Luan luanlt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc, Cat Linh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 

Infrastructure in early childhood education institutions is one of the conditions for implementing the early childhood education program. It is crucial and necessary for independent children groups and kindergarten classes to develop the infrastructure standards. They include regulations on group/zoom/land area, specifications for various infrastructure on campus, and minimum equipment, utensils, and toys inside the rooms/classes so as to ensure the conditions for operating independent early childhood education institutions, aiming at performing the activities of nurturing, caring, and educating children towards the early childhood education program. By the document review and theoretical research methods, the article proposes the process of developing the infrastructure standards, including analyzing the context of developing the infrastructure standards for independent children groups and kindergarten classes; preparing a draft of the infrastructure standards; collecting comments and finalizing the draft; assessing the infrastructure standards; announcing the infrastructure standards; and publishing the infrastructure standards.

Keywords: 
Infrastructure
infrastructure standards
children groups
independent kindergarten class.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thống kê năm học 2019 - 2020; Báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/6/2018), Thông tư 06/ VBHN- BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2021), Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục (Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT).

[4] Đặng Quốc Bảo, (2009), Quản lí cơ sở vật chất và phương tiện kĩ thuật giáo dục.

[5] Đặng Thu Thủy, (2016), Quản trị cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục.

[6] https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_trinh

[7] https://masterskills.org/

[8] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (29/6/2006), Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật (Số 68/2006/QH11).

[9] Tiêu chuẩn quốc gia -tcvn 1-1:2015, xây dựng tiêu chuần - phần 1: quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Development of standards - Part 1: Procedures for developing national standards.

[10] Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, (18/11/2021), Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

[11] http://www.isovietnam.com.vn/tu-van-quan-ly-doanh- nghiep/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc-iso/71-xay-dung-tieu- chuan-co-so-nhu-the-nao.html.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2021), Thông tư số 49/2021-TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Articles in Issue