Lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong chạy 1500m cho nam học sinh đội tuyển điền kinh Trường Trung học phổ thông Cô Tô - Quảng Ninh

Lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong chạy 1500m cho nam học sinh đội tuyển điền kinh Trường Trung học phổ thông Cô Tô - Quảng Ninh

Phan Văn Huynh phanhuynhtdtt@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 

Trong chạy cự li trung bình (1500m), sức bền chuyên môn là yếu tố quan trọng, quyết định đến thành tích chạy 1500m. Bởi vì, trong nội dung này người tập phải chịu sự mệt mỏi, căng thẳng của thần kinh do lượng a-xít lactic trong máu tăng... đặc biệt là ở cuối cự li. Do đó, sức bền chuyên môn tốt thì khả năng chống chịu lại mệt mỏi sẽ tốt. Mặt khác, năng lượng cung cấp cho chạy 1500m ở cả hai hệ ưa khí và yếm khí. Vì thế, quá trình huấn luyện đòi hỏi giáo viên - huấn luyện viên phải sử dụng đa dạng các loại bài tập và chiến thuật thi đấu khác nhau, trong đó việc phát triển sức bền chuyên môn là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở dữ liệu quan trọng trong giảng dạy và huấn luyện chạy 1500m cho các trường trung học phổ thông.

Từ khóa: 
Sức bền
sức bền chuyên môn
Trung học phổ thông.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Hữu Bằng - Phạm Khắc Học, (2004), Giáo trình điền kinh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, NXB Thể dục Thể thao Hà Nội.

[2] Sinh hóa thể dục thể thao (v.v Mensicop) – NXB Thể dục Thể thao Hà Nội.

[3] Goikhoman.P.N, (1978), Các tố chất thể lực của vận động viên, Dịch Nguyễn Quang Hưng, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[4] Nguyễn Kim Minh, (1991), Phương pháp tuyển chọn trong điền kinh, Thông tin Khoa học kĩ thuật Thể dục thể thao, (5).

[5] Nguyễn Xuân Sinh, (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, Giáo trình dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[6] Chính phủ, (2004), Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 2001-2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Harre.D, (1996), Học thuyết huấn luyện, dịch: Trương Anh Tuấn - Bùi Thế Hiển, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[8] A.Ascensao, P.Santos, J.Magalhães, J Oliveria, J.A. Maria, J.M.C, (2003), Nồng độ Lactate máu ở các vận động viên trẻ trong các hoạt động ổn định cường độ tương ứng ngưỡng yếm khí, Thông tin khoa học thể dục thể thao bản dịch số.

[9] Đoàn Thanh Nam, (2017), Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên phổ tu khóa 48 chạy 1500m Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học,Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

[10] Đặng Phương Lan, (2019), Xây dựng kế hoạch giảng dạy-huấn luyện chạy cự li trung bình cho sinh viên chuyên sâu Điền kinh năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Bài viết cùng số