Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tiếng Anh

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tiếng Anh

Nguyễn Thuỳ Linh linhnt@ictu.edu.vn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên Đường Z115, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 

Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài viết là khảo sát trực tiếp 200 sinh viên tại trường. Kết quả của nghiên cứu được phân tích và tổng hợp để đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tiếng Anh tại trường. Kết quả này cung cấp thông tin quan trọng về những điểm mạnh và điểm yếu của giảng viên tiếng Anh, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng và hiệu quả học tập của sinh viên.

Từ khóa: 
Sự hài lòng
hoạt động
giảng dạy
sinh viên
giảng viên
Tham khảo: 

[1] Nguyen, T.H.T, (2015), Investigating Factors Affecting Student Satisfaction in English Language Courses at a University in Vietnam.

[2] Lizzio, A., Wilson, K., & Simons, R, (2002), University Students’ Perceptions of the Learning Environment and Academic Outcomes: Implications for Theory and Practice, Studies in Higher Education, 27(1), 27-52.

[3] Al-Hamly, M. M, (2010), Students’ Satisfaction with English Language Learning and its Relation to Their Achievement in English at Kuwait University, College Student Journal, 44(3), 649-664.

[4] Hossain, A., & Tait, D, (2018), Student Satisfaction with English Language Teaching Activities, A Study at a New Zealand University

[5] Khatri và Ng, (2000), Student satisfaction with teaching assistants: An examination of performance, interpersonal, and demographic correlates, Journal of Marketing for Higher Education.

[6] Jareño, A., Mendoza, N., Román, S., & González- Tirados, (2013), University students’ satisfaction with teaching assistants: Influence of perceived TA qualities, course level, and interaction quality, Journal of Educational Computing Research.

Bài viết cùng số