Đánh giá mục đích theo học và quan điểm nghề giáo: Nghiên cứu trường hợp sinh viên sư phạm vùng Tây Bắc

Đánh giá mục đích theo học và quan điểm nghề giáo: Nghiên cứu trường hợp sinh viên sư phạm vùng Tây Bắc

Lê Thị Vân Anh levananh@utb.edu.vn Trường Đại học Tây Bắc phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam
Tóm tắt: 

Đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, là nơi gửi gắm niềm tin của xã hội, là điểm tựa tinh thần cho sự phát triển toàn diện của các thế hệ học sinh. Công cuộc này sẽ hiệu quả hơn nếu sinh viên các trường sư phạm được trang bị lí tưởng nghề giáo ngay từ những năm đầu tiên hay tạo ra một kênh thông tin cho thí sinh chọn nghề. Nhằm góp thêm tiếng nói về vấn đề này, chúng tôi đã tổ chức nghiên cứu định lượng với 689 mẫu để đánh giá mục đích theo học và quan điểm nghề giáo của sinh viên sư phạm vùng Tây Bắc. Từ đó, định hướng một số giải pháp trong đào tạo sinh viên sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên hiện nay.

Từ khóa: 
Lí tưởng nghề giáo
đào tạo giáo viên
sinh viên sư phạm
phẩm chất
Đạo đức.
Tham khảo: 

[1] Chính phủ, (25/9/2020), Nghị định 116/2020/NĐ-CP Quy định về Chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

[2] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thị Côi - Hoàng Hải Hà, (01/2019), Giáo dục phẩm chất đạo đức người giáo viên - Một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 445, kì 1, tr.10-13.

[4] https://giaoduc.net.vn/nghe-giao-bay-gio-la-mot- nghecua-nhung-nguoi-kien-cuong-va-dung-cam-post 185175.gd.

[5] https://thanhnien.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-nganh- giao-duc-nam-tat-ca-moi-thu-tru-hai-thu.

[6] James H. Stronge, (2011), Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả (Lê Văn Canh dịch), NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, Kỉ yếu hội thảo, NXB Đại học Huế.

[8] Lê Hữu Phước, (2021), Đạo đức nhà giáo trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (52).

[9] Nguyễn Thị Sen, (10/2019), Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Tạp chí Giáo dục, số 464, kì 2, tr.39-43.

[10] Đinh Quang Báo, (2021), Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, tập 22, số 1, tr.46-54.

[11] Ban Chấp hành Trung ương, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bài viết cùng số