Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc phát triển năng lực dạy học thực hành kiến thức tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường sư phạm

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc phát triển năng lực dạy học thực hành kiến thức tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường sư phạm

Nguyễn Thị Thuý Nga thuyngadn75@gmail.com Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tóm tắt: 

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược là một trong những phương pháp tổ chức dạy học kết hợp (Blended learning) phương thức học tập điện tử (E-Learning) với phương thức dạy - học truyền thống. Theo đó, người dạy và người học cùng có mặt nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và chất lượng giáo dục. Bài viết nghiên cứu vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào thiết kế, tổ chức dạy học nội dung thực hành kiến thức tiếng Việt nhằm phát triển năng lực dạy học thực hành kiến thức tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường sư phạm. Việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học thực hành kiến thức tiếng Việt cho sinh viên không chỉ tạo cho sinh viên sự chủ động, tích cực, hứng thú trong học tập mà còn góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả học tập, giúp rèn luyện, phát triển cho sinh viên năng lực dạy học nói chung và năng lực dạy học thực hành kiến thức tiếng Việt nói riêng.

Từ khóa: 
Lớp học đảo ngược
Năng lực dạy học
kiến thức tiếng Việt
sinh viên tiểu học.
Tham khảo: 

[1] Hoàng Phê, (1994), Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội - Trung tâm Từ điển học Hà Nội - Việt Nam.

[2] Nguyễn Chính (2016), Dạy học theo mô hình Flipped classroom, Báo Tia Sáng - Bộ Khoa học - Công nghệ, số ra ngày 04 tháng 4 năm 2016.

[3] Chung Kwan Lo and Khe Foon Hew, (2017), Using “first principles of instruction” to design secondary school mathematics flipped classroom: The findings of two exploratory studies, Journal of Educational Technology & Society 20(1):222- 236

[4] Nguyễn Thị Phương Liên - Lưu Thanh Tuấn, (6/2020), Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học Hóa hữu cơ (Hóa học lớp 9) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh, Tạp chí Giáo dục, số 2, 479, Kì 1, tr.13 -17.

[5] Diane B Marks, (2015), Flipping the classroom: Turning an instructional methods course upside down, Journal of College Teaching & Learning 12(4) tr. 241- 248.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức đào tạo qua mạng (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT- BGDĐT).

[9] Lê Phương Nga, (2012), Phương pháp dạy học tiếng Việt II, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Đỗ Tùng - Hoàng Công Kiên, (2020), Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Hùng Vương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Tập 19, số 2, tr.37- 45.

[11] Hoàng Thị Tuyết, (2013), Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Phần I. II), NXB Thời đại.

Bài viết cùng số