Thực trạng nhận thức về môi trường học tập trong nhà trường tại Trường Đại học Quy Nhơn

Thực trạng nhận thức về môi trường học tập trong nhà trường tại Trường Đại học Quy Nhơn

Võ Thị Thủy vothithuy@qnu.edu.vn Trường Đại học Quy Nhơn 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Tóm tắt: 

Môi trường học tập là vấn đề mà giáo dục hiện đại rất quan tâm bởi những tác động mạnh mẽ của nó đến hiệu quả giáo dục nói chung và hoạt động dạy và học nói riêng. Việc nhận thức đúng đắn về môi trường học tập trong nhà trường là cơ sở quan trọng để xây dựng và phát huy vai trò của nó. Nghiên cứu tiến hành tại Trường Đại học Quy Nhơn với khách thể nghiên cứu là cán bộ quản lí giáo dục, sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học và giảng viên tham gia giảng dạy ngành này đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về khái niệm, vai trò, cấu trúc và yêu cầu của môi trường học tập trong nhà trường về cơ bản đã được đảm bảo. Tuy nhiên, một số vai trò quan trọng của môi trường học tập trong nhà trường chưa được nhìn nhận đúng mức cần được điều chỉnh.

Từ khóa: 
Nhận thức
Môi trường học tập
Đại học Quy Nhơn
sinh viên
ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học.
Tham khảo: 

[1] Phạm Hồng Quang, (2006), Môi trường giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Nguyễn Thị Thu Thủy, (9/2014),Thiết kế môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, Tạp chí Giáo dục, số 341, tr.37-39.

[3] Lê Đức Quảng, (12/2018), Vai trò của giảng viên trong xây dựng môi trường học tập tích cực tại các trường đại học và cao đẳng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân Trào, số 10, tr.92 - 98.

[4] Krug S. (2001), Instructional leadership: A constructivist perspective, Educational Administration Quarterly, 28 (3), pp. 430-443.

[5] Từ Đức Văn - Trần Quốc Thành, (2016), Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập - Tài liệu bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên (Dành cho giáo viên trung học cơ sở), NXB Giáo dục - NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Hoàng Thanh Tú, (4/2008), Xây dựng môi trường học tập tích cực cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 187, tr.22-24.

Bài viết cùng số