Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM ở trường trung học cơ sở

Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM ở trường trung học cơ sở

Phạm Nguyễn Cẩm Tú* pncamtu82@gmail.com Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú Ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Trần Văn Đạt tvdat@agu.edu.vn Trường Đại học An Giang 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
Phan Ngọc Thạch pnthach@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 

Nghiên cứu này đánh giá công tác quản lí hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM ở trường trung học cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Nội dung nghiên cứu xoay quanh vấn đề về thực trạng xác định ý nghĩa và chủ thể quản lí hoạt động trải nghiệm; về thực hiện các chức năng quản lí gồm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá của hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM. Trên cơ sở kết quả điều tra khảo sát, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá và rút ra những ưu điểm, hạn chế và những khó khăn mà cán bộ quản lí ở trường trung học cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang gặp phải trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đánh giá mức độ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường phổ thông.

Từ khóa: 
quản lí
Hoạt động trải nghiệm
Khoa học tự nhiên
giáo dục STEM.
Tham khảo: 

[1] Phạm Nguyễn Cẩm Tú - Trần Văn Đạt - Phan Ngọc Thạch, (2022), Quản lí hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tập 18, số 11, tr.54-61.

[2] Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức, (2015), Đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Passarelli & Kolb, (2012, 11), The Learning Way: Learning from Experience as the Path to Lifelong Learning and Development, From Oxford Handbooks Online: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10. 1093/oxfordhb/9780195390483.001.0001/oxfordhb- 9780195390483-e-006#:~:text=Lifelong.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên về xây dựng chủ đề giáo dục STEM, Hà Nội.

Bài viết cùng số