Sử dụng Google classroom trong dạy học Địa lí theo mô hình dạy học kết hợp ở trường trung học cơ sở

Sử dụng Google classroom trong dạy học Địa lí theo mô hình dạy học kết hợp ở trường trung học cơ sở

Phạm Tất Thành thanhpt@tnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Số 20, Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 

Chương trình Giáo dục phổ thông (2018) đòi hỏi phải thay đổi cách dạy học chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang dạy học định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Do đó, việc sử dụng những công nghệ mới và áp dụng các mô hình dạy học hiện đại trong giáo dục là một xu hướng tất yếu. Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết, bài viết tập trung vào các mô hình dạy học kết hợp. Bên cạnh đó, bài viết xác định vai trò của Google classroom như công cụ hỗ trợ trong dạy học kết hợp và đề xuất tổ chức một số hoạt động dạy học trong bài “Núi lửa và động đất” sách giáo khoa Địa lí lớp 6 theo mô hình dạy học kết hợp.

Từ khóa: 
Dạy học kết hợp
lớp học trực tuyến
Địa lí 6.
Tham khảo: 

[1] Zagouras, C., Egarchou, D., Skiniotis, P., & Fountana, M, (2022), Face to face or blended learning? A case study: Teacher training in the pedagogical use of ICT, Education and Information Technologies, 27(9), https:// doi.org/10.1007/s10639-022-11144-y.

[2] Liu, Y, (2021), Blended Learning of Management Courses Based on Learning Behaviour Analysis, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16(9), https://doi.org/10.3991/ijet. v16i09.22741.

[3] Alismaiel, O. A, (2022), Develop a New Model to Measure the Blended Learning Environments Through Students’ Cognitive Presence and Critical Thinking Skills, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 17(12), https://doi.org/10.3991/ijet. v17i12.30141.

[4] Alotumi, M, (2022), Factors influencing graduate students’ behavioral intention to use Google Classroom: Case study-mixed methods research, Education and Information Technologies, 27(7), https://doi. org/10.1007/s10639-022-11051-2.

[5] Tang, Q., Zhang, T., & Jiang, L, (2023), Influence of blended instruction on students’ learning effectiveness: the role of Flow, Education and Information Technologies, 28(2), https://doi.org/10.1007/s10639- 022-11224-z.

[6] Tống Thị Hoạt, (2016), Quy trình xây dựng và tổ chức bài học theo hình thức dạy học kết hợp trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 381.

[7] Trần Thị Huệ - Nguyễn Thị Kim Oanh, (2020), Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế khóa học ở đại học theo mô hình Blended learning hiệu quả, Tạp chí Giáo dục, số 477, tr.18-22.

[8] Nguyễn Hoàng Trang - Nguyễn Hữu Chung - Mai Văn Hưng - Nguyễn Quang Huy - Kiều Cẩm Nhung - Đặng Trần Xuân - Trần Văn Thế, (2020), Dạy học kết hợp và tổ chức dạy học kết hợp tại trường trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 485, tr.33–38.

[9] Phạm Thị Kim Giang - Nguyễn Thị Huệ, (2021), Thực trạng dạy và học Hóa học theo mô hình Blended learning ở một số trường phổ thông tại Thuận Thành, Bắc Ninh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và một số giải pháp, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0201, số 66(4E), tr.201-209.

[10] Nguyễn Đoàn Thanh Trúc - Phan Gia Anh Vũ, (2019), Vận dụng mô hình B-learning vào dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(9), https:// doi.org/10.54607/hcmue.js.16.9.2404(2019).

[11] Graham, C. R., & Halverson, L. R, (2022), Blended Learning Research and Practice, In Handbook of Open, Distance and Digital Education (pp. 1-20), Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-19- 0351-9_68-1.

[12] Oliver, M., & Trigwell, K, (2005), Can ‘Blended Learning’ Be Redeemed?, E-Learning and Digital Media, 2(1), pp.17-26, https://doi.org/10.2304/ ELEA.2005.2.1.17.

[13] Graham, C. R, (2006), Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions, In Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs.

[14] Picciano, A. G, (2009), Blending with purpose: The multimodal model, Journal of Asynchronous Learning Network, 13(1), https://doi.org/10.24059/olj. v13i1.1673.

[15] Yang, S., Carter, R. A., Zhang, L., & Hunt, T, (2021), Emanant themes of blended learning in K-12 educational environments: Lessons from the Every Student Succeeds Act, Computers & Education, 163, 104116, https://doi. org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104116.

[16] Nguyễn Văn Đại - Đào Thị Việt Anh, (2019), Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended Learning, Tạp chí Giáo dục, số 458(2).

[17] Trần Bích Hằng, (2021), Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 47, tr.60-64.

[18] Horn, M. B., & Staker, H, (2017), Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools, John Wiley & Sons.

[19] Bizami, N. A., Tasir, Z., & Kew, S. N, (2023), Innovative pedagogical principles and technological tools capabilities for immersive blended learning: a systematic literature review, Education and Information Technologies, 28(2), https://doi.org/10.1007/s10639- 022-11243-w.

[20] Rasheed, R. A., Kamsin, A., & Abdullah, N. A, (2020), Challenges in the online component of blended learning: A systematic review, Computers and Education, 144, 103701, https://doi.org/10.1016/j. compedu.2019.103701.

[21] Nguyễn Việt Dũng, (2016), Google apps for Education - Bộ công cụ “đám mây” hữu ích dành cho giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 130, tr.34-38.

[22] Nguyễn Kim Đào - Dương Bá Vũ - Nguyễn Công Chung - Nguyễn Minh Tuấn, (2023), Tổ chức hoạt động học theo mô hình “lớp học đảo ngược” với sự hỗ trợ của Google Classroom trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, Tạp chí Giáo dục, số 23(03), tr.18-24.

[23] Douglas, G, (2020), Google classroom: a beginner’s guide to online teaching for teachers and students, Get the best from distance learning and teaching with google and learn how to manage virtual or blended classrooms.

[24] Lê Anh Vinh - Đặng Thị Thu Huệ - Bùi Thị Diển - Vương Quốc Anh - Phùng Thu Trang - Đỗ Đức Lân, (2022), Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh COVID-19, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 18(3), https://doi.org/ https://doi.org/10.15625/2615-8957/12210301.

[25] Đào Ngọc Hùng (Chủ biên) và cộng sự, (2021), Sách giáo khoa môn Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Phần Địa lí (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam.

[26] Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A, (2014), Blended learning in higher education: Three different design approaches, Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), https://doi.org/10.14742/ajet.693.

[27] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018a), Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[28] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018b), Chương trình Giáo dục phổ thông Môn Lịch sử và Địa lí (Cấp Trung học cơ sở) - Ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[29] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn 5512/ BGDĐT – GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bài viết cùng số