EDUCATING VOCATIONAL COUNSELING SKILLS FOR STUDENTS IN TECHNICAL PEDAGOGY MAJOR THROUGH TEACHING PEDAGOGY PROFESSION

EDUCATING VOCATIONAL COUNSELING SKILLS FOR STUDENTS IN TECHNICAL PEDAGOGY MAJOR THROUGH TEACHING PEDAGOGY PROFESSION

NGUYEN THI DUYEN nguyenduyenspkt@gmail.com Hung Yen University of Technology and Education
Summary: 
The paper mentions the issue of developing the skills needed for students’ vocational counselling in Technical Pedagogy major. Then, the author provides ways to integrate the content of vocational counselling into teaching pedagogical subjects in the technical teachers’ training program, designing illustrations for the specific topics of educating vocational counselling skills for students in Technical Pedagogy major.
Keywords: 
Education
Vocational counselling skills
technical pedagogy
Refers: 

[1] Jennifer M Kidd, (2006), Understanding career counselling theory, research and practice, Sage Publications.

[2] Norman C. Gysbers - Mary J. Heppner - Joseph A. Johnston, (2009), Career counseling: Contexts, processes, and techniques, American Counseling Association.

[3] Quyết định 126- CP của Hội đồng Chính phủ về Công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lí học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường, ngày 19 tháng 3 năm 1981.

[4] Chỉ thị 33/2003/ CT - BGDĐT về tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, ngày 23 tháng 7 năm 2003

[5] Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khóa 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngày 04 tháng 11năm 2013.

[6] Thông báo 3119/BGDĐT-GDCN V/v hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kĩ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, ngày 17 tháng 6 năm 2014.

Articles in Issue