IMPACTS OF SCIENTIFIC DISCOVERY EXPERIENCE ON THE DEVELOPMENT OF SPOKEN LANGUAGE FOR HEARING IMPARED 5-6 YEAR OLDS

IMPACTS OF SCIENTIFIC DISCOVERY EXPERIENCE ON THE DEVELOPMENT OF SPOKEN LANGUAGE FOR HEARING IMPARED 5-6 YEAR OLDS

LE THI THANH SANG sang.lethithanh@gmail.com Dong Thap University
Summary: 
Scientific discovery experience can be seen as a means to help children with hearing impairment to develop spoken language. Scientific discovery with lively practical experience activities, giving children opportunity to actively observe, investigate, discover interesting things about things and phenomena around to help children have opportunitíe to language communication, understand relationship between speech and visual action in activity. Through exploring and communicating experiences, children’s vocabulary was improved. When teachers select appropriate discovery activities and scientific teaching methods, children with hearing impairment will develope spoken language effectively
Keywords: 
Experience
scientific discovery
development
spoken language children with hearing impairment 5-6 years old
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo viên (7/2003), Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (Tài liệu bồi dưỡng cán bộ giảng viên các trường sư phạm), Hà Nội

[2] Trịnh Đức Duy, (1997), Giáo dục trẻ khuyết tật thính giác, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Bùi Thị Lâm, (2011), Tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3 - 4 tuổi ở trường mầm non, Luận án Tiến sĩ.

[4] Phạm Minh Mục - Vương Hồng Tâm - Nguyễn Thị Kim Hoa, (2012), Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, NXB Giáo dục học., Hà Nội

[5] Lê Văn Tạc, (2006), Phương pháp nâng cao khả năng giao tiếp cho trẻ khiếm thính tuổi mẫu giáo và tiểu học trong môi trường giáo dục hoà nhập, Đề tài cấp Bộ, Mã số B98 - 49 - 62.

[6] Vương Hồng Tâm, (2009), Sử dụng kết hợp các phương tiện giao tiếp để phát triển nhận thức của trẻ khiếm thính tiểu học trong lớp học hòa nhập, luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.

[7] Sandstrom Kjellin, Margareta - Granlund, Mats, (2006), European Journal of Special Needs Education.

Articles in Issue