APPLYING FLIPPED CLASSROOM MODELS FOR DEVELOPING COMPETENCE IN TEACHING THE VIETNAMESE PRACTICE FOR STUDENTS MAJORING IN PRIMARY EDUCATION AT UNIVERSITIES OF EDUCATION

APPLYING FLIPPED CLASSROOM MODELS FOR DEVELOPING COMPETENCE IN TEACHING THE VIETNAMESE PRACTICE FOR STUDENTS MAJORING IN PRIMARY EDUCATION AT UNIVERSITIES OF EDUCATION

Nguyen Thi Thuy Nga thuyngadn75@gmail.com University of Science and Education, The University of Danang 459 Ton Duc Thang, Lien Chieu district, Danang city, Vietnam
Summary: 

The flipped classroom is one of the blended learning models that combines E-learning with traditional teaching-learning methods (whereby teachers and learners are present in the class) to improve training effectiveness and education quality. In this article, we investigate the application of the flipped classroom model in the design and organization of practical teaching of Vietnamese language skills in order to develop competence in teaching the Vietnamese practice to students majoring in primary education at universities of education. This application not only gives students initiative, positivity, and interest in learning but also contributes to innovating teaching methods, improving learning effectiveness, and helping to train and develop students’ teaching competence in general and teaching competence in the Vietnamese practice in particular.

Keywords: 
Flipped classroom
Teaching competence
Vietnamese knowledge
students majoring in primary education.
Refers: 

[1] Hoàng Phê, (1994), Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội - Trung tâm Từ điển học Hà Nội - Việt Nam.

[2] Nguyễn Chính (2016), Dạy học theo mô hình Flipped classroom, Báo Tia Sáng - Bộ Khoa học - Công nghệ, số ra ngày 04 tháng 4 năm 2016.

[3] Chung Kwan Lo and Khe Foon Hew, (2017), Using “first principles of instruction” to design secondary school mathematics flipped classroom: The findings of two exploratory studies, Journal of Educational Technology & Society 20(1):222- 236

[4] Nguyễn Thị Phương Liên - Lưu Thanh Tuấn, (6/2020), Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học Hóa hữu cơ (Hóa học lớp 9) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh, Tạp chí Giáo dục, số 2, 479, Kì 1, tr.13 -17.

[5] Diane B Marks, (2015), Flipping the classroom: Turning an instructional methods course upside down, Journal of College Teaching & Learning 12(4) tr. 241- 248.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức đào tạo qua mạng (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT- BGDĐT).

[9] Lê Phương Nga, (2012), Phương pháp dạy học tiếng Việt II, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Đỗ Tùng - Hoàng Công Kiên, (2020), Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Hùng Vương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Tập 19, số 2, tr.37- 45.

[11] Hoàng Thị Tuyết, (2013), Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Phần I. II), NXB Thời đại.

Articles in Issue