THE REAL STATUS OF AWARENESS ABOUT THE SCHOOL LEARNING ENVIRONMENT AT QUY NHON UNIVERSITY

THE REAL STATUS OF AWARENESS ABOUT THE SCHOOL LEARNING ENVIRONMENT AT QUY NHON UNIVERSITY

Vo Thi Thuy vothithuy@qnu.edu.vn Quy Nhon University 170 An Duong Vuong, Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam
Summary: 

The learning environment is an issue that modern education is very interested in because of its strong effects on educational effectiveness in general and teaching and learning activities in particular. An appropriate awareness of the school learning environment is an important basis for developing and promoting its role. Research conducted at Quy Nhon University with managers, students of primary education pedagogy, and lecturers participating in teaching this field has recorded many positive results. Their awareness of the concept, role, structure, and requirements of the school learning environment has basically been ensured. However, some of its crucial roles have not been properly recognized and need be adjusted.

Keywords: 
Awareness
Learning environment
Quy Nhon University
students
primary education pedagogy.
Refers: 

[1] Phạm Hồng Quang, (2006), Môi trường giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Nguyễn Thị Thu Thủy, (9/2014),Thiết kế môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, Tạp chí Giáo dục, số 341, tr.37-39.

[3] Lê Đức Quảng, (12/2018), Vai trò của giảng viên trong xây dựng môi trường học tập tích cực tại các trường đại học và cao đẳng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân Trào, số 10, tr.92 - 98.

[4] Krug S. (2001), Instructional leadership: A constructivist perspective, Educational Administration Quarterly, 28 (3), pp. 430-443.

[5] Từ Đức Văn - Trần Quốc Thành, (2016), Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập - Tài liệu bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên (Dành cho giáo viên trung học cơ sở), NXB Giáo dục - NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Hoàng Thanh Tú, (4/2008), Xây dựng môi trường học tập tích cực cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 187, tr.22-24.

Articles in Issue