SELECTING SOME EXERCISES FOR IMPROVING THE SPECIALIZED ENDURANCE IN 1500-METER RUNNING FOR MALE STUDENTS IN ATHLETICS TEAM AT COTO HIGH SCHOOL, QUANG NINH PROVINCE

SELECTING SOME EXERCISES FOR IMPROVING THE SPECIALIZED ENDURANCE IN 1500-METER RUNNING FOR MALE STUDENTS IN ATHLETICS TEAM AT COTO HIGH SCHOOL, QUANG NINH PROVINCE

Phan Van Huynh phanhuynhtdtt@gmail.com Hanoi University of Physical Education and Sports Phung Chau, Chuong My, Hanoi, Vietnam
Summary: 

In middle-distance running (1500 meters), specialized endurance is a critical factor affecting runners’ performance because they would suffer from fatigue and nervous tension due to the increasing lactic acid in the bloodstream... especially at the finishing phase. Therefore, the better their endurance is, the stronger their resistance to fatigue will be. Besides, energy demand from the oxidative and the anaerobic systems will be high. Therefore, during the training course, teachers -trainers need to use different exercises and tactics, among which boosting specialized endurance is an indispensable factor. The study results prove an important basis for improving specialized endurance in 1500-meter running events at high schools.

Keywords: 
Endurance
specialized endurance
secondary education.
Refers: 

[1] Nguyễn Hữu Bằng - Phạm Khắc Học, (2004), Giáo trình điền kinh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, NXB Thể dục Thể thao Hà Nội.

[2] Sinh hóa thể dục thể thao (v.v Mensicop) – NXB Thể dục Thể thao Hà Nội.

[3] Goikhoman.P.N, (1978), Các tố chất thể lực của vận động viên, Dịch Nguyễn Quang Hưng, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[4] Nguyễn Kim Minh, (1991), Phương pháp tuyển chọn trong điền kinh, Thông tin Khoa học kĩ thuật Thể dục thể thao, (5).

[5] Nguyễn Xuân Sinh, (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, Giáo trình dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[6] Chính phủ, (2004), Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 2001-2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Harre.D, (1996), Học thuyết huấn luyện, dịch: Trương Anh Tuấn - Bùi Thế Hiển, NXB Thể dục Thể thao, Hà Nội.

[8] A.Ascensao, P.Santos, J.Magalhães, J Oliveria, J.A. Maria, J.M.C, (2003), Nồng độ Lactate máu ở các vận động viên trẻ trong các hoạt động ổn định cường độ tương ứng ngưỡng yếm khí, Thông tin khoa học thể dục thể thao bản dịch số.

[9] Đoàn Thanh Nam, (2017), Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên phổ tu khóa 48 chạy 1500m Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học,Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

[10] Đặng Phương Lan, (2019), Xây dựng kế hoạch giảng dạy-huấn luyện chạy cự li trung bình cho sinh viên chuyên sâu Điền kinh năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Articles in Issue