EVALUATING THE LEARNING PURPOSE AND THE PERSPECTIVE OF TEACHING PROFESSION: A CASE STUDY OF PEDAGOGICAL STUDENTS IN THE NORTH WEST REGION

EVALUATING THE LEARNING PURPOSE AND THE PERSPECTIVE OF TEACHING PROFESSION: A CASE STUDY OF PEDAGOGICAL STUDENTS IN THE NORTH WEST REGION

Le Thi Van Anh levananh@utb.edu.vn Tay Bac University Quyet Tam ward, Son La city, Son La province, Vietnam
Summary: 

The teaching staff is one of the most significant factors determining the quality of education, being a place where society places its trust, and a spiritual fulcrum for the comprehensive development of the student generations. Equipping students at pedagogical universites with the ideals of the teaching profession from the first years or creating information channels for them to choose a career will help it be more effective. To discover more about this issue, we conducted a quantitative study with 689 samples to evaluate the studying purpose and the perspective of the teaching profession of pedagogical students in the Northwest region. On such basis, several solutions for training students in current pedagogical universities are proposed.

Keywords: 
Ideals of teaching profession
teacher training
pedagogical students
quality
morality.
Refers: 

[1] Chính phủ, (25/9/2020), Nghị định 116/2020/NĐ-CP Quy định về Chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

[2] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thị Côi - Hoàng Hải Hà, (01/2019), Giáo dục phẩm chất đạo đức người giáo viên - Một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 445, kì 1, tr.10-13.

[4] https://giaoduc.net.vn/nghe-giao-bay-gio-la-mot- nghecua-nhung-nguoi-kien-cuong-va-dung-cam-post 185175.gd.

[5] https://thanhnien.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-nganh- giao-duc-nam-tat-ca-moi-thu-tru-hai-thu.

[6] James H. Stronge, (2011), Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả (Lê Văn Canh dịch), NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, Kỉ yếu hội thảo, NXB Đại học Huế.

[8] Lê Hữu Phước, (2021), Đạo đức nhà giáo trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (52).

[9] Nguyễn Thị Sen, (10/2019), Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Tạp chí Giáo dục, số 464, kì 2, tr.39-43.

[10] Đinh Quang Báo, (2021), Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, tập 22, số 1, tr.46-54.

[11] Ban Chấp hành Trung ương, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Articles in Issue