REQUIREMENTS OF TEACHERS’ COUNSELLING COMPETENCE AT HIGH SCHOOL

REQUIREMENTS OF TEACHERS’ COUNSELLING COMPETENCE AT HIGH SCHOOL

LE THI QUYNH NGA quynhnga2981@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
To help students solve problems in their lives with the aim to support them fulfill their learning tasks and develop themselves in a harmonious way, there should be various forms of support, including teachers’ counselling. Teachers need to satisfy the basic requirements of counselling competence in terms of knowledge, skills and attitudes for the purpose of gaining the most effective counselling. Then, teachers identify and develop measures to develop counselling competence so as to better fulfill their educational mission.
Keywords: 
school counselling
Teachers
counselling competence
high school
Refers: 

[1] Nguyễn Hữu Châu - Lê Thị Quỳnh Nga, Tư vấn hay tham vấn - Vai trò nào cho người giáo viên Trung học phổ thông?, Tạp chí Tâm lí học, số 12, tháng 12 năm 2015.

[2] Dictionary, O. E., (1999), The Oxford Dictionary and Thesaurus, Oxford: Oxford University Press.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Thông tư số 30 /2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông, Hà Nội.

[4] American School Counselor Association, (2012), ASCA national model: A framework for school counseling programs, American School Counselor Association.

[5] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2014), Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Tâm lí học học đường lần thứ IV, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Trần Thị Minh Đức, (2014), Giáo trình Tham vấn tâm lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[7] Neukrug, E, (2011), The world of the counselor: An introduction to the counseling profession, Nelson Education.

Articles in Issue