TECHNIQUES FOR TEACHING INTEGRATED CLASSES AND NECESSARY CONTENTS TO ENHANCE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN ETHNIC MINORITY AREAS TOWARDS THE REQUIREMENT OF EDUCATIONAL REFORM

TECHNIQUES FOR TEACHING INTEGRATED CLASSES AND NECESSARY CONTENTS TO ENHANCE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN ETHNIC MINORITY AREAS TOWARDS THE REQUIREMENT OF EDUCATIONAL REFORM

TRAN THI YEN yenttdt@yahoo.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
Integrated class- a form of specialized teaching in ethnic minority areas, has been existed in Vietnam for decades. Research findings and educational practices confirm its important role and contribution in the development of education in ethnic minority areas. Although it is determined to last for a long time, this form is facing many shortcomings, especially its quality of teaching and learning. The article points out techniques for teaching integrated classes and recommends some contents of enhancing primary school teachers in ethnic minority areas according to the requirement of educational reform.
Keywords: 
Techniques
integrated classes
primary school teachers
ethnic minority people
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Giáo dục lớp ghép và song ngữ, (2000), Giáo dục lớp ghép và song ngữ ở trường tiểu học Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-40-02, Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học lớp ghép vùng dân tộc thiểu số.

[3] Nhiệm vụ cấp Bộ, mã số B2013-37-26NV, Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

[4] Nhiệm vụ cấp Viện, mã số V2016-05NV, Đề xuất một số nội dung và hình thức giáo dục đặc thù theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên tiểu học vùng dân tộc thiểu số.

[5] Nghị quyết 88/2014/QH13 về Đổi mới chương trình, sách giáo giáo dục phổ thông

Articles in Issue