SOLUTIONS FOR DEVELOPING LEARNING SOCIETY AT TA XUA COMMUNE, BAC YEN DISTRICT, SON LA PROVINCE

SOLUTIONS FOR DEVELOPING LEARNING SOCIETY AT TA XUA COMMUNE, BAC YEN DISTRICT, SON LA PROVINCE

BUI CHINH bchinh@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University
Summary: 
Building up a learning society is especially important in the roadmap towards a progressive and sustainable society, but it is a process that needs to overcome many difficulties and challenges. Vietnam has 54 ethnic groups. If uplands and ethnic minority areas do not try to study and to build a learning society, then Vietnam will not be able to successfully build a learning society. The article proposes a number of measures to build learning society in Ta Xua commune - an upland commune where Mong is the main ethnic group living there in Bac Yen district, Son La province.
Keywords: 
Solution
build up
learning society
Ta Xua commune
Bac Yen district
Son La province
Refers: 

[1] Phạm Tất Dong, Đổi mới tư duy về một xã hội học tập, Tạp chí Thế giới trong ta, số 460-465, năm 2016.

[2] Trần Luyến, (2013), Xây dựng xã hội học tập tại xã Tà Xùa - một xã vùng cao của đồng bào Mông huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Kỉ yếu Hội nghị: Hướng tới xã hội học tập: Hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam, VVOB Việt Nam.

[3] Nguyễn Thành Vinh, Xây dựng xã hội học tập cho người lao động ở vùng dân tộc thiểu số, Tạp chí Cộng sản, năm 2012.

Articles in Issue