EVALUATING MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES OF LOWER SECONDARY STUDENTS THROUGH EXPERIENCE ACTIVITY

EVALUATING MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES OF LOWER SECONDARY STUDENTS THROUGH EXPERIENCE ACTIVITY

NGUYEN HUU TUYEN nguyenhuutuyen.bacninh@moet.edu.vn Bac Ninh Teacher Training College
Summary: 
Teaching Maths through experience activity for lower secondary students is presently a matter of concern. It fits well with students’ psychological characteristics; transfers from visual learning, conceptual description at the elementary level to learning based on conceptual definitions and logical reasoning; and matches the upper secondary Maths curriculum with the most essential system of concepts, principles, and rules for all; being as the basis for further study in further learning or using in daily life; At the same time, it is a form of meeting the requirements of renovating teaching methods in the spirit of the National Assembly's Resolution No. 88/2014/QH13. Assessing students’ performance and activities is always a matter of concern to help students see their results, help teachers make informed decisions in teaching. The article addresses the evaluation of Mathematics learning outcomes of lower secondary students through experience activity
Keywords: 
Experience activity
Maths
students
lower secondary level
Refers: 

[1] Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam

[2] Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2016), Giáo trình kiểm tra đánh giá trong Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Hoàng Thanh Thúy, Phan Thị Hồng Vinh, Nguyễn Thị Hương (2015), Dạy học theo lí thuyết kiến tạo trong các trường đại học Sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] David A. Kolb, (2015), Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[6] . Chesimet, M. C.; Githua, B. N.; Ng’eno J. K., (2016), Effects of Experiential Learning Approach on Students’ Mathematical Creativity among Secondary School Students of Kericho East Sub-County, Kenya, Journal of Education and Practice, v7 n23 p51-57.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Tài liệu tập huấn: Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học

[8] Đỗ Tiến Đạt, (2011), Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA - môn Toán, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về giáo dục toán học phổ thông, NXB Giáo dục Hà Nội.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[10] Tưởng Duy Hải (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hằng (chủ biên) (2017), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học, các lớp 6,7,8,9, NXB Giáo dục Việt Nam

[11] Nguyễn Thị Lan Phương, (2011), Thử bàn về mô hình dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Toán có hiệu quả, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về giáo dục toán học ở trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue